Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig taggmakrell


Taggmakrell
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2006

Status  

ICES kan ikke vurdere bestands- og beskatningsnivå av vestlig taggmakrell, fordi det er umulig å foreta bestandsberegninger med tilfredsstillende kvalitet. Dette gjelder selv om det ble gjennomført en måling av eggmengde i 2004. Nye undersøkelser har vist at eggmengde er et svært usikkert mål for gytebestanden, ettersom taggmakrell av samme størrelse og alder gyter varierende antall egg. Fisket etter yngre taggmakrell har økt sterkt de siste årene.

Bestanden har gått nedover etter hvert som den svært tallrike 1982-årsklassen er blitt utfisket. Siden 1982 har ingen ny sterk årsklasse vist seg før 2001-årsklassen, som har gjort seg gjeldende i fisket siden 2002. Den er imidlertid ikke på samme høye nivå som 1982-årsklassen.

Det er  bekymringsfullt at fangsten av ung, umoden taggmakrell er økende pga. intensivt fiske i ungfiskområdene.

De siste årene har det vært nedgang i fangstene, men de har hele tiden ligget over anbefalt uttak. I 2005 var totalfangsten 182 000 tonn, mens anbefalingen var på 150 000 tonn.

Forvaltningsråd

Uten rekruttering av en spesielt sterk årsklasse er det antatt at et bærekraftig uttak ligger på 150 000 tonn. ICES anbefaler derfor som tidligere at uttaket i 2007 ikke bør overstige dette. Det anbefales videre at det utvikles en forvaltningsstrategi som tar hensyn til fisket både på ungfisk og voksen fisk.

Nøkkeltall

Det eksisterer ingen andre nøkkeltall enn fangst og anbefalt fangst.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

Undersøkelser gjennomført av Havforskningsinstituttet viser at det er god overensstemmelse mellom innstrømningen av atlantisk vann til Nordsjøen i første kvartal og tilgjengeligheten av taggmakrell i norsk sone om høsten. Basert på innstrømningen i første kvartal i 2006 kan det ventes et liknende fangstnivå som i 2005.

~ tilbake