Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Blåkveite


blakveite

Nye, tilgjengelige data endrer ikke ICES sin vurdering: Blåkveitebestanden har lagt på et lavt nivå i 25 år sjøl med fangster på mellom 15 000 og 25 000 tonn. For å styrke bestanden tilrår ICES det samme som de har gjort siden 2003: Fangstene bør ikke overstige 13 000 tonn. Med fangster på dette nivået har totalbestanden hatt en økning.

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2008

Status

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter.
Gytebestanden, som har vært lav siden slutten av 1980-årene, ser ut til å ha en økende trend siden begynnelsen på 2000-tallet. Rekrutteringen har imidlertid vært jevnt lav hele perioden, men med indikasjoner på en økning det siste året. Det synes å være en nedadgående trend i fiskedødelighet siden begynnelsen av 1990-årene. Landingene i 2007 (15 000 tonn) var litt lavere enn de tre foregående år, men likevel høyere enn ICES' anbefalinger for 2008 (maks 13 000 tonn).

Forvaltningsråd

Rådet for bestanden er det samme som i fjor. Det er indikasjoner på vekst i bestanden, men inntil en klar bekreftelse på økt bestandsstørrelse kan ses, anbefaler ICES at fangstene holdes på samme nivå som tidligere, dvs. under 13 000 tonn.

Kommentarer

Fiskeriuavhengige data (tokt) viser en positiv bestandsutvikling de siste 10-15 årene, men bestandsvurderingen er fortsatt usikker på grunn av alderslesingsproblematikken. Det antas likevel at trendene i bestandsberegningene gir et riktig bilde av bestandsutviklingen. Ny metode for aldersbestemmelse er tatt i rutinemessig bruk, men tidsserier må reetableres og resultatene vil derfor ikke kunne inngå direkte i forvaltningen før i 2010.

Anbefalt fangst 2008: under 13 000 tonn
Anbefalt fangst 2009: under 13 000 tonn

 

blakveite.gif

Untitled-blakveite2.gif

Figurene indikerer utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.