Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen og Skagerrak


hyse

undefined

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Siden 2001 har både gytebestanden og fiskedødeligheten vært på riktig side av føre-var-grensen. Rådet fra ICES er i tråd med den vedtatte forvaltingsplanen. Det tilsier landinger i 2009 på 44 700 tonn.

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2008

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. Siden 2001 har både gytebestanden og fiskedødeligheten vært på riktig side av føre-var-grensen.

Forvaltningsråd

Rådet fra ICES er i henhold til den vedtatte forvaltingsplanen. Det tilsier landinger i 2009 på 44 700 tonn.

Kommentarer

Forvaltningsregelen, som har vært i bruk siden 2001, har ført til økning og stabilisering av utbytte fra bestanden. Den sterke 1999-årsklassen har vært bærende for fisket mye lenger enn den ville vært hvis beskatningsgraden hadde fortsatt som tidligere. Det ventes nå litt nedgang i bestanden inntil rekrutteringen blir bedre. Prognosen tilsier at bestanden likevel vil holde seg over føre-var-grensen i alle fall til 2010.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 100 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 140 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 1,00
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,70
Ventet fiskedødelighet i 2008 (F) = 0,3
Ventet gytebestand i 2009 = 212 000 tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2008 = 49 300 tonn (inkludert  2 900 tonn i Skagerrak)
Norsk kvote i 2008: 10 802 tonn i Nordsjøen (inkludert 120 tonn i Skagerrak)

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger.

 

hyse_1_800.jpg


Fangst, fiskedødelighet, gyte- og totalbestand og rekruttering for sei i Nordsjøen.