Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


kolmule

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2008

Status

Høstingen er ikke bærekraftig siden fiskedødeligheten er høyere enn føre-var-nivået (Fpa). Gytebestanden har vist en nedadgående trend siden den var på topp i 2003 og er forventet å være like over føre-var-nivået (Bpa) i 2009.  Styrken til 2005- og 2006-årsklassene er beregnet til å være i nærheten av det lavest observerte, og dette er trolig også tilfelle for 2007-årsklassen.

Forvaltningsråd

Dersom den foreslåtte forvaltningsplanen blir implementert i henhold til ICES sin evaluering (se avsnitt om evalueringen lenger nede), tilrår ICES at denne følges, noe som gir en totalkvote på 408 000 tonn i 2009. Hvis ikke er rådet å følge føre-var-tilnærmingen: For at gytebestanden skal holdes over før-var-nivået (Bpa) i 2009 bør totalfangsten ikke overstige 384 000 tonn.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,51 millioner tonn
Fangst i 2007: 1,6 millioner tonn, i 2008: 1,2 millioner tonn (antatt fangst).
Gytebestand i 2007: 4,9 millioner tonn, i 2008: 3,4 millioner tonn.


Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådet fra ICES. Instituttet påpeker at den svake rekrutteringen de siste årene gjør det ekstra viktig å redusere beskatningsnivået for denne bestanden.

Kolmule372.jpg

Figurene viser utviklingen i gytebestand, fiskedødelighet og rekruttering.


Evaluering av den foreslåtte forvaltningsplanen

I 2008 undertegnet kyststatene (Norge, EU, Færøyene og Island) et utkast til ny forvaltningsplan. Planforslaget består av to faser: (1) en gradvis reduksjon av fiskedødeligheten fra dagens nivå (0,4) ned til det fremtidige målet på 0,18 og (2) når dette målet er nådd beregnes totalkvoten ut fra størrelsen på gytebestanden. 

ICES ble forespurt om å vurdere hvorvidt forslaget til forvaltningsplan er i tråd med føre-var-tilnærmingen, hva konsekvensene av å følge planen blir på mellomlang sikt, samt vurdere risiko for ulike reduksjonsrater av fiskedødeligheten (i fase 1).

For å besvare disse spørsmålene gjennomførte ICES modellsimuleringer som inkluderer usikkerhet i nåværende og fremtidige bestandsvurderinger samt variasjon i fremtidig rekruttering (på nivå med perioden 1981-1996).

Tabellen under viser risikoen for at gytebestanden faller under det kritiske nivået (Blim) i løpet av de første sju årene for ulike årlige reduksjonsrater av fiskedødeligheten (F). 

Kolmuletabell450.jpg

Simuleringene indikerer at sannsynligheten er lav (mindre enn 5 %) for at gytebestanden faller under det kritiske nivået (Blim)  på lang sikt (mer enn 10 år) og at de årlige totalfangstene varierer mellom 300 000 og 470 000 tonn. På kort sikt derimot er risikoen for at bestanden faller under Blim høy.

ICES konkluderer med at forslaget til forvaltningsplan er i tråd med føre-var-tilnærmingen kun dersom hele reduksjonen i fiskedødelighet gjennomføres på ett år, dvs. at man går direkte på fase 2 av planen allerede fra og med 2009.

Se ICES' råd om kolmule (ekstern lenke)