Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat og tobis i Nordsjøen


110798tobis


ICES anbefaler at tobisfelt som er påvist ikke å ha kommersielt fangstbare bestander bør stenges til overvåkingsprogram har påvist at de lokale bestandene er blitt gjenoppbygd. På andre tobisfelt bør det kun tillates fiske i 2009 dersom informasjon fra tilgjengelig bestandsovervåking viser at bestanden kan gjenoppbygges til over føre-var-nivået (Bpa) i 2010.

ICES påpeker også at lokale gytebestander av tobis i norsk økonomisk sone (NØS) trolig vil være på et lavt nivå i 2009, og at det kan kreve stengning av tobisfelt i NØS. Havforskningsinstituttet har dokumentert at situasjonen for tobis i NØS er så dårlig at det vil føre til en meget svak gytebestand i 2009, og tilrår derfor at det ikke fiskes tobis i NØS i 2009.

Mer om tobis

For øyepål anbefaler ICES fangster i 2009 på inntil 35 000 tonn tilsvarende en fiskedødelighet på 0,15. Dette forventes å bringe bestanden over føre-var-nivået i 2010.

Mer om øyepål

 

 

kontaktpersoner

Forsker
Else Torstensen
958 72 665
37 05 90 53

Forsker
Tore Johannessen37 05 90 21

Kommunikasjonsdirektør
Kari Østervold Toft
55 23 85 38
913 80 629