Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk


31072007 008

Gytebestanden er nær det laveste som er observert og rekrutteringen har vært dårlig siden 2002. Fiskedødeligheten ser ut til å ha avtatt noe i de siste årene. Det er imidlertid stor usikkerhet i fangsttallene, blant annet på grunn av et stort fritids- og turistfiske. ICES anbefaler at det ikke bør tas fangst av denne bestanden i 2009, og forutsetter en gjenoppbyggingsplan før fisket gjenåpnes.

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2008

Status

Bestandsberegningen er usikker, men gir informasjon om trendene i bestanden. Gytebestanden er nær det lavest observerte. Nivået på fiskedødeligheten er ukjent, men denne har avtatt noe de siste årene. Rekrutteringen har vært dårlig siden 2002.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at det ikke bør tas fangst av denne bestanden i 2009, og at en gjenoppbyggingsplan utarbeides og implementeres som en forutsetning for gjenåpning av fisket. Gjenoppbyggingsplanen bør inkludere overvåking av bestandens utvikling, klare spesifiserte gjenåpningskriterier, og overvåking av fisket når det gjenåpnes. For å unngå all fangst av norsk kysttorsk bør sterke restriksjoner gjelde for de fiskerier hvor norsk kysttorsk og nordøstarktisk torsk blir fisket i blanding.

Kommentar

Det er stor usikkerhet i fangsttallene, blant annet på grunn av et betydelig fritids- og turistfiske. Det er dermed stor usikkerhet i bestandsberegningene, og det er ikke laget noen prognose. En del reguleringer for å verne kysttorsk ble innført i 2004 og 2005. I 2007 ble ytterligere tiltak iverksatt: Forbud mot fløytgarnfiske etter torsk innenfor fjordlinjer, redusert bifangst av torsk i andre fiskerier, og utførselskvote for turistfisket.

Anbefalt TAC 2008: Ingen fangst
Avtalt TAC 2008: 21 000 tonn
Anbefalt TAC 2009: Ingen fangst