Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


makrell ms2002 006

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2008.

Status

ICES har vurderte høstningen av makrellbestanden og mener det er risiko for at den blir beskattet på en ikke bærekraftig måte. Gytebestandsnivået er nå over føre-var-nivået (Bpa) og bestanden er dermed klassifisert til å ha full reproduksjonsevne.

Forvaltningsråd

Nordøstatlantisk makrell består av tre gytekomponenter. To av disse komponentene (sørlig og vestlig) ble målt i 2007, og den tredje, nordsjømakrellen, ble målt i 2008. Gytebestanden har økt 1,7 millioner tonn i 2002 til 2.5 millioner tonn i 2007. Årsaken  er at 2002 årsklassen er svært god og årsklassene 2004 og 2005 synes å være over middels.  Det er foreløpig utilstrekkelig informasjon for å bekrefte størrelsene på 2006 og 2007-årsklassene.
Fangstene i 2008 er estimert til å bli om lag 600 000 tonn. Fangstene fra kyststatene er forventet å bli tett på 500 000 tonn i 2008. I tillegg er det rapportert fangster på 108 000 tonn makrell i islandsk farvann.

I henhold til forvaltningsplanen (F mellom 0,15 og 0,20) kan totalfangsten i 2009 ligge mellom 443 000 og 578 000 tonn. Ved uttak innenfor disse grensene vil gytebestanden ha en forventet vekst fra 2,3 mill. tonn i 2008 til 2,9 mill. tonn i 2009.
Ellers gjentar ICES anbefalingene fra tidligere år om at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. For å beskytte nordsjøkomponenten som fortsatt er på et lavt nivå, råder ICES til:

  • å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året
  • å stenge nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar – 31. juli
  • at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,67 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,3 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,42
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,23
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,15-0,20
Ventet fiskedødelighet i 2008: F = 0,22
Ventet gytebestand i 2008: 2,8 millioner tonn
Totalkvote for 2008 er 458 000 tonn, hvorav 120 450 tonn til Norge

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

makrell372.jpg

Figurene viser utviklingen av gytebestand (spawning stock biomass, SSB), fiskedødelighet (fishing mortality, F) og rekruttering  (0-gruppe) for  makrell 1972-2008.

 Se ICES' råd om makrell (ekstern lenke)