Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk hyse


hyse

ICES råd er at det kan fiskes inntil 194 000 tonn. Bestanden er i god forfatning, men for hysa som for torsken er det viktig å få redusert mengden urapporterte landinger for å redusere usikkerheten i beregningene.

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2008

Status

ICES klassifiserer hysebestanden til å ha god reproduksjonsevne og bærekraftig beskatning. Størrelsen på gytebestanden har vært over føre-var-grensen (Bpa) siden 1990. Fiskedødeligheten ble redusert fra et nivå over det kritiske (Flim) i 1988 til under føre-var-nivået (Fpa) i 2006 og 2007. Rekruttering av hyse har vært ved eller over gjennomsnittet siden 2000. Toktene viser at årsklassene 2004-2006 er meget sterke.

Høstningsregel

Høstningsregelen, vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon i 2007, er av ICES vurdert å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen, selv med dagens omfang av urapportert fiske. Men urapportert fiske fører til at risikoen for å komme over kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) øker.

Forvaltningsråd

Hovedkilden til usikkerhet i beregningene av bestanden er usikkerheten i landingene. Urapportert fiske ser ut til å ha minket de senere årene. Det foreligger ikke noen estimater av utkast som man vet kan være et problem.

De to foregående beregningene for hyse ble ikke akseptert av ICES som grunnlag for kvoterådgiving på grunn av inkonsistens mellom tidligere års beregninger og mellom toktserier og beregninger av bestand. Dette bildet er i år forbedret og beregningene er aksepterte av ICES som grunnlag for kvoteråd.

Begrensningen i høstingsregelen på maksimum 25 % årlig endring i totalfangsten tilsier en totalfangst (TAC) i 2009 på 194 000 tonn, selv om et fiske på føre-var-nivå (Fpa) tilsvarer en kvote på 305 000 tonn for 2009. Denne framskrivingen forutsetter at all fangst, inkludert urapportert fiske, avregnes mot totalfangsten.

Urapporterte landinger har vært et viktig tema de siste årene. Det er beregnet to sett av urapporterte landinger for perioden 2002-2007; ett som varierer mellom 14 000 og 40 000 tonn; og ett mellom 3 000 og 10 000 tonn. Det høyeste estimatet av urapporterte landinger ble lagt til grunn i beregningene, men hvilket sett som brukes har ingen betydning på rådet i forhold til forvaltningsregelen. Det er viktig at forvaltningsmyndighetene fortsetter arbeidet med en klargjøring rundt omfanget av urapporterte landinger.

Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og undergraver målsettingene i den vedtatte forvaltningsregelen.

Nøkkeltall og prognoser

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-grense for gytebestand (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,49
Føre-var-grense for fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Antatt fiskedødelighet i 2008 er 0.33 (lik gjennomsnittet av tre siste år 2005-2007). Estimert gytebestand i 2009 blir da 324 000 tonn.

Anbefalt kvote 2008: 130 000 tonn
Avtalt TAC for 2008: 155 000 tonn
Anbefalt TAC for 2009: ikke over 194 000 tonn

 

HYSEdobbelimage.gif

 


Figurene viser utviklingen i gytebestand og fiskedødelighet.