Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


sei hode

Denne seibestanden høstes bærekraftig og en kvote i tråd med vedtatt høstingsregel vil være på 225 000 tonn. Dette er 22 000 tonn mindre enn rådet og avtalt kvote for inneværende år.

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2008

Status

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået (Fpa), og gytebestanden er godt over føre-var-grensen (Bpa). I et enbestandsperspektiv høstes bestanden med en fiskedødelighet som vil gi høyt langtidsutbytte.

Evaluert og vedtatt beskatningsstrategi (høstingsregel)
En fangst i 2009 ifølge den vedtatte høstingsregel er på 225 000 tonn, og med en slik fangst vil gytebestanden være på 582 000 tonn i 2010. Simuleringen har vist at den høyeste avkastningen for denne bestanden blir oppnådd med en fiskedødlighet på 0,32, altså litt under Fpa på 0,35.

Forvaltningsråd

For fortsatt bærekraftig høsting bør fiskedødeligheten holdes i henhold til den evaluerte forvaltningsregelen som tilsvarer en fangst på 225 000 tonn. Det bør tas hensyn til bifangst av vanlig uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 220 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,58
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Antatt fiskedødelighet i 2008: 0,27
Ventet gytebestand i 2009: 671 000 tonn
 
Anbefalt TAC for 2008: mindre enn 247 000 tonn
Avtalt TAC for 2008: 247 000 tonn
Anbefalt TAC for 2009: 225 000 tonn