Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk torsk


torsk2

Denne bestanden har god reproduksjonsevne og beskattes bærekraftig, sier ICES. I beregningene er det lagt til grunn et overfiske på 41 000 tonn i 2007, mot 166 000 tonn i 2005. Høstingsregelen som Norge og Russland har vedtatt er evaluert til å være føre-var, men urapporterte landinger har gitt en betydelig høyere beskatning enn det regelen forutsetter.  ICES råd for 2009 er et totalt uttak på 473 000 tonn, 43 000 høyere enn vedtatt kvote for 2008.

Sammendrag av ICES' anbefalinger, juni 2008

Status

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig.
Gytebestandens størrelse er over føre-var-grensen (Bpa). Gytebestanden har vært over føre-var-nivået (Bpa) siden 2002. Fiskedødeligheten har blitt redusert betydelig fra godt over kritisk nivå (Flim) i 1999 til føre-var-nivået Fpa i 2007. Toktene indikerer at 2005-årsklassen er over gjennomsnittet, mens 2006- og 2007-årsklassene er under gjennomsnittet. 

Toktresultater for flere viktige aldersgrupper fra siste år er ikke konsistente med resultater fra foregående år. Dette kan i noen grad forklares med manglende områdedekning i 2006/2007. Dette øker usikkerheten i bestandsvurderingene.

Sammenliknet med bestandsvurderingen for ett år siden er bestanden i 2007 justert noe opp; 13 % for totalbestand og 7 % for gytebestand. Fiskedødeligheten for 2006 er nesten uendret (reduksjon med 0,03).

Høstingsregel

Høstingsregelen vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon er av ICES vurdert å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Det urapporterte fisket fører til at risikoen for å komme over kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) øker. ICES påpeker at forvaltningsregelen ikke blir skikkelig håndhevet, siden urapporterte landinger har gitt en betydelig høyere beskatning enn det regelen forutsetter.

Forvaltningsråd

Begrensningen i høstingsregelen på maksimum 10 % årlig endring i totalfangsten tilsier en totalfangst (TAC) i 2009 på 473 000 tonn, selv om et fiske på føre-var-nivå (Fpa) tilsvarer en kvote på 551 000 tonn for 2009. Slike framskrivinger forutsetter at all fangst avregnes mot totalfangsten.

Til ICES ble det som i fjor presentert to serier med beregninger av urapportert fangst, en norsk og en russisk serie. Som i fjor ble rådgivingen basert på den norske serien, men hvilket sett som brukes har ingen betydning på rådet i forhold til forvaltningsregelen. Ifølge denne serien er det beregnet en årlig urapportert fangst på 90 000-166 000 tonn i årene 2002-2006. Dette representerer 20-35 % tillegg til de offisielle fangstene i denne perioden. De urapporterte landingene ble ifølge disse beregningene redusert fra 166 000 tonn i 2005 til 41 000 tonn i 2007.
 
Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og undergraver målsettingene i den vedtatte høstingsregelen. Tiltak for å stoppe urapportert fiske er påkrevd. Havnestatskontrollen som Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) innførte fra 1. mai 2007 har trolig medvirket til reduksjonen i urapporterte landinger.

I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 460 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Antatt fiskedødelighet i 2008: 0,40. Denne er satt lik fiskedødeligheten i 2007.
Ventet gytebestand i 2009: 844 000 tonn.
Anbefalt kvote 2008: 409 000 tonn
Avtalt TAC 2008: 430 000 tonn
Anbefalt TAC 2009: 473 000 tonn

Torsk2.gif

Torsk1.gif

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.