Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


sild i stim4

undefined

Den siste gode årsklassen vi har hatt av nordsjøsild kom i 2000. Etter det har rekrutteringen vært dårlig, og ICES mener at det er risiko for at bestanden har redusert reproduksjonsevne og at fisket ikke er bærekraftig. Gytebestanden har vært under føre-var-grensen siden 2006, og ventes å være det også i 2008.

Med seks svake årsklasser etter hverandre er den avtalte forvaltningsregelen ikke lenger føre var. Selv uten fiske i 2009 vil gytebestanden ikke nå føre-var-grensen i 2010. ICES har derfor evaluert noen alternative forvaltningsregler som er funnet å være føre var med dagens rekruttering. Forutsatt at en av disse vedtas, tilrår ICES en fangst i det direkte sildefisket på 171 000 tonn eller 180 000 tonn i 2009, alt etter hvilken regel som vedtas.

Ugunstige miljøforhold har bidratt til reduksjonen både i rekruttering og individvekst. Fangstpotensialet er dermed redusert til under 40 % av langtidsgjennomsnittet. De siste årene har det også vært høstet betydelig mer av bestanden enn anbefalt.

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, juni 2008

Status

Rekrutteringen til nordsjøsildbestanden har vært dårlig i årene etter den gode 2000-årsklassen. Det er risiko for at bestanden har redusert reproduksjonsevne og at fisket ikke er bærekraftig. Gytebestanden har vært under føre-var-grensen siden 2006, og ventes å være det også i 2008.

Forvaltningsråd

Etter seks svært svake årsklasser på rad, er den avtalte forvaltningsregelen ikke føre var. Selv uten fiske i 2009 vil gytebestanden ikke nå føre-var-grensen i 2010.

ICES har evaluert noen alternative forvaltningsregler som er funnet å være føre var med dagens rekruttering. Forutsatt at en av disse vedtas, tilrås en fangst i det direkte sildefisket på 171 000 tonn eller 180 000 tonn i 2009, alt etter hvilken regel som vedtas.

Kommentarer

Ugunstige miljøforhold har bidratt til reduksjon både i rekruttering og individvekst. Fangstpotensialet er dermed redusert til under 40 % av langtidsgjennomsnittet. De siste årene har den realiserte høstingsgraden vært høyere enn anbefalt.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim)  = 800 000 tonn
Tiltaksgrense i gjeldende forvaltningsregel = 1300 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim)  = ikke definert
Målverdi for fiskedødelighet i gjeldende forvaltningsplan: F(2-6 år) = 0,25 og F(0-1 år) = 0,12
Ventet fiskedødelighet i 2008:  F(2-6 år) = 0,21 og F(0-1 år) = 0,07
Ventet gytebestand i 2008 = 977 700 tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2008 = 201 000 tonn i det direkte fisket (pluss 19 000 tonn som kvotetak for bifangst for EU-flåten)
Norsk kvote i 2008 = 58 356 tonn

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES anbefalinger.

 

k_sild_forklaring_350.jpg

 

k_sild_stock_summary_800.jpg


Figuren viser bestandsutvikling, fiskedødelighet og rekruttering.