Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


stim med sild

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2008.

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig.
Gytebestanden i 2008 er beregnet til 11,9 millioner tonn. 2004-årsklassen vurderes å være sterk og vil komme inn i gytebestanden fra 2008 til 2010. Gytebestanden i 2009 ventes å være ca 12,6 millioner tonn, for deretter å gå ned til ca. 11,5 millioner tonn i 2010.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, som innebærer en kvote på 1,643 millioner tonn i 2009.
De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Et viktig element er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden lavere enn 0,125. Videre ble partene i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det ble for 2008 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 1,518 millioner tonn, som samsvarte med den langsiktige forvaltningsstrategien.

Nøkkeltall:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 mill. tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 5,0 mill. tonn
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,15
Ventet fiskedødelighet i 2008: 0,118
Ventede landinger i 2008: 1 518 000 tonn
Ventet gytebestand i 2009: 12,6 mill. tonn
Anbefalt kvote 2009: 1 643 000 tonn
Det er oppnådd avtale om totalfangst (TAC) for 2008 i samsvar med den langsiktige forvaltningsstrategien.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES anbefaling for 2009.

nvg372.jpg

Figurene viser utviklingen av gytebestand (spawning stock biomass, SSB), fiskedødelighet (fishing mortality, F), rekruttering  (0-gruppe) og landinger for  NVG-sild.
 

Se ICES' råd om NVG-sild (ekstern lenke)