Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål 2009 - revidert


oyepal

Sammendrag av ICES sine anbefalinger, juni 2009:

Foreløpig anbefaling for 2010 kommer i oktober 2009
Revidert anbefalt kvote for 2009: 157 000 tonn
Foreløpig avtalt kvote for 2009: 28 250 tonn
Foreløpig (oktober 08) anbefalt kvote for 2009: 35 000 tonn
 

Status

Bestanden har vokst siden 2005 og har nå full reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten er lav. Rekrutteringen var lav i årene 2000-2004.

Forvaltningsråd

For å holde gytebestanden over føre-var-grensen ved starten av 2010, må fisket i 2009 være mindre enn 157 000 tonn.

Kommentarer

Eksisterende tiltak for å redusere bifangst av konsumarter bør opprettholdes eller forbedres.
Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-gytebestand = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Føre-var fiskedødelighet =ikke definert
Fiskedødelighet i 2008: F (1-2 år) = 0,12
Gytebestand i 2009 = 189 000 tonn

Oyepal_2009_Figur_1.jpg

Oyepal_2009_Figur_2.jpg