Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat


oyepal 350

undefined

Gytebestanden av øyepål har full reproduksjonsevne og fiskedødeligheten er lav. Rekrutteringen har vært dårlig en periode, men 2007-årsklassen er beregnet til å være over middels.

ICES tilrår at det fiskes maksimalt 148 000 tonn i inneværende år, noe som vil holde gytebestanden over føre-var-grensen ved starten av 2009. På bakgrunn av nye data vil ICES gi et foreløpig råd om fisket i 2009 til høsten.

Øyepålfisket er i stor grad basert på ett år gammel fisk. Svake årsklasser gjorde at fisket var stengt i 2005, første halvdel av 2006 og i 2007. Historisk er det tatt betydelige mengder hyse, hvitting, sei og sild som bifangst i dette fisket, men tekniske reguleringer har ført til at bifangsten er sterkt redusert de senere år. ICES understreker at disse reguleringer bør videreføres og forbedres.

Status

Basert på de siste beregninger vurderer ICES bestanden til å ha full reproduksjonsevne. Det direkte fisket etter øyepål var stengt i 2005, første halvdel av 2006 og i hele 2007, noe som resulterte i historisk lav fiskedødelighet og fiskeinnsats. Rekrutteringen var historisk lav i 2003-2004. I 2007 var rekrutteringen like over langtidsgjennomsnittet.

Forvaltningsråd

Det er ingen vedtatt forvaltningsplan for øyepål.

ICES tilrår et fiske på maksimalt 148 000 tonn i inneværende år. Dette vil holde gytebestanden over føre-var-grensa ved starten av 2009. På bakgrunn av nye data vil ICES gi et foreløpig råd om fisket i 2009 til høsten.

Tidligere ble det tatt betydelige mengder bifangst i øyepålfisket, blant annet hyse, hvitting, sei og sild. Bifangstene er i senere år blitt redusert gjennom tekniske reguleringer. Disse reguleringene bør videreføres og forbedres.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene (F): 0,09
Ventet fiskedødelighet i 2008 (F): 0,6
Ventet gytebestand i 2009: 150 000 tonn

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES' anbefalinger.

 

oyepal_600.jpg


Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebestand for øyepål.