Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen


tobis

ICES anbefaler at tobisfelt som er påvist ikke å ha kommersielt fangstbare bestander bør stenges til overvåkingsprogram har påvist at de lokale bestandene er blitt gjenoppbygd. På andre tobisfelt bør det kun tillates fiske i 2009 dersom informasjon fra tilgjengelig bestandsovervåking viser at bestanden kan gjenoppbygges til over føre-var-nivået (Bpa) i 2010.

ICES påpeker også at lokale gytebestander av tobis i norsk økonomisk sone (NØS) trolig vil være på et lavt nivå i 2009, og at det kan kreve stengning av tobisfelt i NØS. Havforskningsinstituttet har dokumentert at situasjonen for tobis i NØS er så dårlig at det vil føre til en meget svak gytebestand i 2009, og tilrår derfor at det ikke fiskes tobis i NØS i 2009.

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, oktober 2008

Status

ICES vurderer tobisbestanden til å ha full reproduksjonsevne, men prognosen tilsier at den vil falle under føre-var grensa i 2009 (Bpa). Fiskedødeligheten har vært avtagende siden 2001.  Den nåværende fiskedødeligheten er imidlertid usikker og bestandens tilstand kan ikke vurderes med hensyn til bærekraftig høsting.


Forvaltningsråd

Forvaltningen av tobisfisket bør sikte mot å hindre lokal utarming av tobisfelt, spesielt i områder der predatorer samler seg. 

ICES anbefaler at tobisfelt som er påvist ikke å ha kommersielt fangstbare bestander bør stenges til overvåkningsprogram har påvist at de lokale bestandene er blitt gjenoppbygd.  På andre tobisfelt bør det kun tillates fiske i 2009 dersom informasjon fra tilgjengelig bestandsovervåkning viser at bestanden kan gjenoppbygges til over føre-var-nivået (Bpa) i 2010. 

I tillegg påpeker ICES at lokale gytebestander i NØS trolig vil være på et lavt nivå i 2009.  Dette kan kreve stengning av tobisfelt i NØS.


Nøkkeltall

Kritisk gytebestand (Blim) = 430 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 600 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,40
Forventet fiskedødelighet i 2008: 0,36
Forventet gytebestand i 2009: 545 000 tonn
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2009 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende informasjon om 2008-årsklassen.


Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Havforskningsinstituttet har dokumentert at situasjonen for tobis i NØS er så dårlig at det vil føre til en meget svak gytebestand i NØS i 2009, og tilrår derfor at det ikke fiskes tobis i NØS i 2009.

 

tobis_fishing-mortality_350.jpg

 

 

tobis_spawning_350.jpg

 

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.