Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse i Nordsjøen


hyse r web

Anbefalt kvote 2012: 41 575 tonn landinger
Anbefalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2011: 36 000 tonn landinger

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2011 for hyse i Nordsjøen og Skagerrak:

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne og høstes bærekraftig.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel (Norge/EU) ble revidert og tatt i bruk i 2009. ICES vurderer den inntil videre til å oppfylle føre-var-kriteriene.

Forvaltningsråd

Kvoteanbefalingen er i henhold til forvaltningsplanen. Konsumlandinger på 41 575 tonn er beregnet å medføre et utkast på 14 000 tonn. Uttak som tilsvarer maksimalt langtidsutbytte gir landinger på 43 000 tonn.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 100 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 140 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 1,0
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,7
Mål for fiskedødelighet i høstningsregelen: F = 0,3
Ventet fiskedødelighet i 2011: F = 0.23
Ventet gytebestand i 2012: 256 000 tonn

Landinger

Dødelighet

Rekruttering

Gytebestand

Figurene viser landinger, dødelighet, rekruttering og gytebestand for hyse i Nordsjøen.