Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Lodde ved Island/Jan Mayen


lodde3

Førebels tilrådd kvote 2011/2012: 366 000 tonn, dette vert justert etter ei måling av gyteinnsiget i 2012
Totalfangst 2010/2011: 391 000 tonn, av dette fiska norske fartøy 30 300 tonn
 

Talet på 1-åringar vart hausten 2010 målt til 90 milliardar individ, som er det høgast observerte sidan 2001. Eit fiske på 732 000 tonn er berekna å gje ein gytebestand våren 2012 på 400 000 tonn, som er forvaltingsmålet.

Forvaltingsråd

Tradisjonelt er det sett ein førebels kvote på 2/3 av den førebels utrekna kvoten. Den islandske reknemåten er ikkje godkjend av ICES fordi det ikkje er samsvar mellom den dødeligheten som er brukt (basert på toktmålingar) og utrekningar av dødelighet frå torskens konsum av lodde basert på mageprøver av torsk. Derfor tilrår ICES å vere meir forsiktig enn den opphavelege regelen og tilrår ein kvote på 50% av den førebels utrekna kvoten.

Havforskingsinstituttets kommentar

Havforskingsinstituttet stør tilrådinga frå ICES.

Viktige tal

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): ikkje bestemt
Mål for gytebestandsnivå (Btarget): 400 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): ikkje relevant
Kritisk fiskedødsrate (Flim):  ikkje relevant
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa):  ikkje relevant