Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


umoden og fullvoksen makrell100web

undefined

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, september 2011.
 
Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 586 000–639 000 tonn
Anbefalt kvote 2011(Forvaltningsplan): 592 000646 000 tonn
Avtalt kvote 2011: Ingen internasjonal avtale (sum av lokale kvoter: 959 000 tonn)

Status

ICES har vurdert makrellbestanden og mener det er risiko for at den blir beskattet på en ikke-bærekraftig måte. Gytebestandsnivået i 2011 er over føre-var-nivået (Bpa) og bestanden er dermed klassifisert til å ha full reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten i 2010 var 0,26 og over  grenseverdien Fpa= 0,23. Dette innebærer økt risiko for at beskatningen ikke er bærekraftig. Det foreligger ikke en internasjonal kyststatsavtale for 2011. ICES har estimert en total fangst inkludert utkast på 927 000 tonn for 2011.

Høstingsregel

Kyststatene Norge, EU og Færøyene ble i 2008 enige om en høstingsregel der kvoten skal tilsvare en fiskedødelighet mellom 0,20 og 0,22 når gytebestanden er over 2,2 millioner tonn. Hvis bestanden er mindre skal en lavere fiskedødelighet legges til grunn. ICES har vurdert denne planen som forenlig med prinsippene for føre-var-forvaltning.

Forvaltningsråd

Gytebestanden har økt kraftig fra 1,7 millioner tonn i 2002 til 3 millioner  tonn i 2009 og 2010. Årsaken er at og årsklassene 2005 og 2006 er de største i hele tidsserien tett fulgt av 2002-årsklassen som er den tredje største som er målt. 2007 og 2008  årsklassene er også over gjennomsnittet. Det er foreløpig utilstrekkelig informasjon for å bekrefte størrelsene på 2009 og 2010 årsklassene, men disse to årsklassene var representert med omlag 10 % i fangstene under det internasjonale økosystemtoktet i Norskehavet i juli-august 2011. Gyteområdet og spesielt  beiteområdene for makrell har ekspandert i de senere år og var rekordstore i 2010 og 2011. Derfor foregår det kommersielle fisket nå også i områder som tidligere ikke ble fisket, spesielt gjelder dette islandske farvann.

Fangstene i 2011 ventes å bli rundt 927 000 tonn som tilsvarer en fiskedødelighet på F=0.31. I henhold til forvaltningsplanen på makrell (F mellom 0,20 og 0,22) kan totalfangsten i 2011 ligge mellom 586 000- 639 000 tonn. Ved uttak innenfor disse grensene ventes gytebestanden å holde seg stabil på omlag 2.7 millioner tonn i 2012 og 2013.

Ellers gjentar ICES anbefalingene fra tidligere år om at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. Nordøstatlantisk makrell består av tre gytekomponenter: Nordsjø-, vestlig- og sørlig makrell. Nordsjøkomponenten er fortsatt på et lavt nivå. For å beskytte den særskilt, råder ICES til:
• å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året
• å stenge nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar – 31. juli
• at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet anbefaler å følge forvaltningsplanen (F = 0.20-0.22) som gir en fangst på 586 000 – 639 000 tonn. Forvaltningsplanen har vist seg å være et effektivt redskap for å forvalte bestanden, og Havforskningsinstituttet ser ingen grunn til å fravike den i en god periode for bestanden.  Forvaltningsplanen for makrell har ikke blitt fulgt verken i 2010 eller i 2011, på grunn av at det ikke foreligger noen kyststatsavtale. Havforskningsinstituttet anbefaler at forvaltningsplanen blir gjenopptatt og fulgt av kyststatene i 2011. Dersom det ikke blir inngått en bindende internasjonal avtale, og dagens fangstnivå holder seg også i 2012 og 2013, vil gytebestanden kunne bli redusert fra 2,9 mill tonn i år til føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) på 2.3 millioner tonn i 2013. Havforskningsinstituttet anbefaler derfor at forvaltningsplanen blir fulgt av alle aktørene i 2012.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,67 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,3 millioner tonn
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) = 2,2 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,42
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,23
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,22
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,20 - 0,22
Ventet fiskedødelighet i 2011: F = 0,31
Ventet gytebestand i 2011: 2,9 millioner tonn

 

MakrellB1.jpg

 

 

MakrellB2.jpg

 

 

Figurene viser utviklingen av landinger, rekruttering (0-gruppe), fiskedødelighet (fishing mortality, F) og gytebestand (spawning stock biomass, SSB) for Nordøstatlantisk makrell