Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk blåkveite


105381

Anbefalt fangst 2012: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2011: under 13 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 15 000 tonn

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter, og det finnes ikke informasjon om fangstrate for bestanden. Trenden i estimert totalbiomasse har vært positiv siden fangstene ble redusert i 1992, spesielt de siste fem årene. Dette tyder på en økende mengde ungfisk, og er et positivt tegn for kommende rekruttering til den fangstbare delen av bestanden. Økning i gytebiomasse av hunner er ikke like markert.

Landingene i 2010 (15 700 tonn) overskred avtalt kvote med 5 %.

Forvaltningsråd

Det er tegn som tyder på at gjenoppbyningsstrategien de siste to årtier har forbedret tilstanden til bestanden, og forholdene må legges til rette for å opprettholde denne positive trenden. ICES anbefaler ingen økning i fangstene, i henhold til føre-var tilnærming.

Kommentarer fra Havforskningsinstituttet

Fiskeriuavhengige data (tokt) viser en positiv bestandsutvikling de siste 10-15 årene, men bestandsvurderingen basert på bestandsmodeller er fortsatt usikker på grunn av alderslesingsproblematikken. Det er nå gjort betydelige fremskritt og nye alderslesningsmetoder kan tas i bruk, men tidsserier må reetableres før resultatene kan inngå direkte i forvaltningen.

Landinger blåkveite

Landinger for nordøstarktisk blåkveite.