Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk hyse


hyse

Anbefalt kvote 2012: 318 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 303 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 303 000 tonn

ICES klassifiserer hysebestanden til å ha god reproduksjonsevne og bærekraftig beskatning. Størrelsen på gytebestanden har vært over føre-var grensen siden 1990. Fiskedødeligheten ble redusert fra et nivå over det kritiske i 1988 til under føre-var-nivået i 1989, og har siden ligget i underkant av føre-var-nivået. Årsklassene 2004-2006 er vurdert som meget sterke. Toktene viser at årsklassene 2007, 2008 og 2010 er under langtidsgjennomsnitt, mens 2009 er litt over gjennomsnittet.

Høstingsregel

Høstningsregelen, vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon i 2007, er av ICES vurdert å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen. ICES har revurdert de biologiske referansepunktene i 2011, men dette har ikke påvirket kvoterådet.

Forvaltningsråd

Den vedtatte høstingsregelen med en fiskedødelighet (F) tilsvarende 0,35 tilsier en totalfangst (TAC) i 2012 på 318 000 tonn. Denne framskrivingen forutsetter at all fangst, inkludert urapportert fiske, avregnes mot totalfangsten.
En kilde til usikkerhet i beregningene av bestanden er usikkerheten i landingene. Det er beregnet urapporterte landinger for årene 2002-2008 som varierer mellom 6 000 tonn og 40 000 tonn. Dette problemet synes å ha minket de siste årene og er vurdert som ubetydelig for 2009 og 2010. Det foreligger ikke noen estimater av utkast som man vet kan være et problem.

Det er viktig at forvaltningsmyndighetene fortsetter arbeidet med en klargjøring rundt omfanget av urapporterte landinger. Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og undergraver målsettingene i den vedtatte forvaltningsregelen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre. Det er ingen tvil om at den nåværende bestanden er på et historisk høyt nivå, men det nøyaktige nivået er usikkert pga tidligere IUU fiske, mangelfull prøvetaking og potensielle problemer med utkast.

Totalbestanden hadde en topp i 2010 og gytebestanden har en forventet topp i 2012. Årets bestandsberegninger indikerer at bestanden vil synke til et mer ”normalt” nivå i kommende år siden rekrutterende årsklasser er på et mye lavere nivå enn det vi har sett de siste årene. Det må derfor forventes kutt i kvotene for 2013 og kommende år.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,77
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,47
Høstingsregel-fiskedødelighet (Fmp) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2011: F = 0,25
Ventet gytebestand i 2012: 461 000 tonn

 

Dødelighet nordøstarktisk hyse

 

 

Biomasse gytebestand hyse

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse for nordøstarktisk hyse.