Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


sei hele

Anbefalt kvote 2012: 164 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 173 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 173 000 tonn

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivået, og gytebestanden er over føre-var-grensen.

Høstingsregel

En høstingsregel for nordøstarktisk sei ble evaluert og vedtatt i 2007. Simuleringer viste at den høyeste avkastningen ble oppnådd med en fiskedødlighet litt lavere enn den vedtatte høstingsregelen som har en målfiskedødelighet på 0,35, og ICES anbefalte å bruke en lavere verdi i regelen.

Forvaltningsråd

I henhold til høstingsregelen må fangstene i 2012 ikke overstige 164 000 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer bør holdes så lav som mulig.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet mener at det vil være fornuftig å ha en målfiskedødelighet under føre-var-nivå i høstingsregelen. Årsklassene etter 2002 er på middels nivå eller svake, og bestandsberegningene viser en relativt bratt nedgang i totalbestanden siden 2005. En beskatning på føre-var-nivå vil redusere gytebestanden ytterligere ned mot føre-var-grensen de nærmeste årene.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 220 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,58
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2011: F = 0,31
Ventet gytebestand i 2012: 313 000 tonn

Gytebestand sei

doedelighet_sei.jpg

Figurene viser utviklingen i gytebiomasse og fiskedødelighet for nordøstarktisk sei.