Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk torsk


torsk

Anbefalt kvote 2012: 751 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 703 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 703 000 tonn

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig. Gytebestandens størrelse er den høyeste observerte i perioden fra 1946 til i dag. Den er således godt over føre-var-nivået, noe den har vært siden 2002. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig fra godt over kritisk nivå (Flim) i 1999 til under føre-var-nivået i 2007, og er nå nær den laveste verdien som er observert i etterkrigstiden. Toktene indikerer at 2007-2008-årsklassene er under gjennomsnittet, mens 2009-2010 årsklassene er rundt gjennomsnittet.

Basert på en rapport fra den felles norsk-russiske analysegruppen som beregner totalfangsten av torsk, ble IUU (Illegal, Urapportert og Uregulert)-fangstene satt til null for 2010.

Sammenliknet med bestandsvurderingen for ett år siden er bestanden i 2010 så godt som uendret; endringene er under 5 % både for totalbestand og gytebestand. Det samme gjelder for fiskedødeligheten i 2009.

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen gir en kvote i 2012 på 751 000 tonn. Alle beregninger forutsetter at all fangst avregnes mot totalfangsten.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen. I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 460 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Antatt fiskedødelighet i 2011: 0,29. Denne er satt lik fiskedødeligheten i 2010
Ventet gytebestand i 2012: 1 551 000 tonn
Anbefalt kvote 2011: 703 000 tonn
Avtalt TAC 2011: 703 000 tonn
Anbefalt TAC 2012: 751 000 tonn

Nordøstarktisk torsk

Figurene viser utviklingen i gytebiomasse og fiskedødelighet for nordøstarktisk torsk.