Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


sild tett på

Anbefalt kvote 2012: 230 000 tonn i direktefisket
Anbefalt kvote 2011: 188 900 tonn i direktefisket
Avtalt  kvote 2011: 183 461 tonn i direktefisket

Dette er sammendrag av ICES sine anbefalinger mai 2011 for nordsjøsild.

Status

Rekrutteringen til nordsjøsildbestanden har vært dårlig i årene etter den gode 2000-årsklassen, men bestanden er klassifisert til å har full reproduksjonsevne. Bestanden fiskes bærekraftig, men høstingsgraden er lavere enn forvaltningsplanen og FMSY-målet. Årsklassene fra 2002 til 2007 er beregnet å være blant de svakeste siden slutten av 1970-årene. Selv om årsklassene 2008 og 2009 er beregnet til å være over langtids gjennomsnittet, anser ICES at bestanden fremdeles er i en fase med lav produktivitet.

Høstingsregel

I november 2008 vedtok EU-Norge en justert forvaltningsplan som tar hensyn til de siste års dårlige rekruttering. ICES har evaluert forvaltningsplanen og konkludert med at planen er i samsvar med føre-var og MSY-tilnærmingen om et maksimalt langsiktig utbytte.

Forvaltningsråd

ICES sitt råd for 2012 er gitt på bakgrunn av den avtalte forvaltningsplan (EU-Norge) som gir 15 % økning fra 2011. Det tilsier en totalfangst inntil 248 000 tonn, hvorav 230 000 t kan tas i det direkte fisket (A-flåten). Dette tilsvarer en fiskedødelighet på F(0-1 år) = 0,046 og F(2-6 år) = 0,120 per år. 

Kommentarer

Den realiserte høstingsgraden var lenge høyere enn anbefalt, men de siste årene har fiskedødeligheten blitt betydelig redusert og gytebestanden er nå over føre-var nivået på 1,3 mill tonn.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 1 300 000 tonn
Tiltaksgrense i gjeldende forvaltningsregel = 1 500 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Målverdi for fiskedødelighet i gjeldende forvaltningsplan: F(2-6 år) = 0,25 og F(0-1 år) = 0,05 per år
Ventet fiskedødelighet i 2011: F(2-6 år) = 0,125 og F(0-1 år) = 0,031 per år
Ventet gytebestand i 2011 = 1 714 000 tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2011 =  200 000 tonn i det direkte fisket (inkl 16 539 tonn som kvotetak for bifangst i EU-flåten)
Norsk kvote i 2011 = 58 000 tonn