Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk kysttorsk nord for 62° N


kysttorsk

Anbefalt regulering 2012: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt kvote 2011: 0
Avtalt kvote 2011 : 21 000 tonn

Toktresultater tyder på at gytebestanden er på sitt laveste. Rekrutteringen har holdt seg lav siden 2002. Fiskedødeligheten ser ut til å variere noe, uten en klar trend.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler på bakgrunn av gjenoppbyggingsplanen at dersom gytebestands-indeksen i høsttoktet i 2011 (resultater tilgjengelig tidlig i desember) er lavere enn indeksen i 2010, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2012 på minst 30 % relativt til fiskedødeligheten i 2009. Hvis toktindeksen er høyere enn i 2010, skal tiltakene i 2011 videreføres i 2012.

Norske myndigheter har iverksatt en gjenoppbyggingsplan. ICES har evaluert planen og har avgitt en midlertidig konklusjon om at planen er i samsvar med føre-var-tilnærmingen.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet er enig i ICES sitt råd. Den framlagte gjenoppbyggingsplanen kan bli et viktig skritt mot en tryggere forvalting av kysttorsk. Kysttorsk nord for 62-graden er et kompleks av flere lokale og regionale komponenter/bestander. Det er en stor utfordring å sikre godt nok vern for de komponenter som er i dårligst forfatning.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Avtalt fiskedødelighetsnivå: trinnvis reduksjon i gjenoppbyggingsfasen
Ventet fiskedødelighet i 2011:  usikker
Ventet gytebestand i 2012:  usikker

Figurer nordlig kysttorsk

Øverst t.v: Beregnete landinger (tonn) av norsk kysttorsk nord for 62° N. Åpne søyler er kommersiell fangst, skravert del av søylene er anslag for fritids- og turistfisket. Øverst t.h: rekrutteringsindeks for 2-åringer i toktet. Nederst t.v: Fiskedødelighet beregnet med ulike metoder. Nederst t.h: Relative mål for gytebiomasse beregnet med ulike metoder.