Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk vårgytende sild


stor og feit sild tatt i gronlandshavet foto leif nottestad

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, september, 2011:

Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 833 000 tonn
Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplan): 988 000 tonn
Avtalt kvote 2011: 988 000 tonn
 

Status

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Gytebestanden i 2011 er beregnet til 7,90 millioner tonn. Gytebestanden består av mange sterke årsklasser, men toktdata tyder på at årsklassene etter 2004 er svake. Gytebestanden forventes derfor å minke de kommende år selv med et fiske i samsvar med forvaltningsplanen. Gytebestanden i 2012 ventes å være ca 6,90 millioner tonn, for deretter å gå ned til ca. 5,85 millioner tonn i 2013. Gytebestanden kan komme ned mot Bpa i 2014 eller 2015.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til avtalt forvaltningsplan, som innebærer en kvote på 833 000 tonn i 2012. De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Et viktig element er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden lavere enn 0,125. Videre ble partene i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Det ble for 2011 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 988 000 tonn, som samsvarte med den langsiktige forvaltningsstrategien.

Havforskningsinstituttets kommentar:

Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall:

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 5,0 millioner tonn
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) = 5,0 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,15
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,15
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,125
Ventet fiskedødelighet i 2011: F = 0,123
Ventet gytebestand i 2012: 6,90 millioner tonn

 

NVGAfin1.jpg

NVGAfin2.jpg