Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål


110120

Dette er et sammendrag av ICES sitt oppdaterte råd for fiskerisesongen 2012. Det ble gitt et foreløpig råd for 2012 i oktober 2011.
Juni 2012 - Anbefalt kvote for 2012: ingen fangst
Oktober 2011 - Anbefalt kvote for 2012: ingen fangst

Juni 2011 - Anbefalt kvote for 2011: 6 000 tonn landinger
Oktober 2010 – Anbefalt kvote for 2011: ingen fangst

Status

Bestandsstørrelsen har blitt kraftig redusert de siste årene grunnet en veldig dårlig rekruttering av 2010 og 2011 årsklassene. Fiskedødeligheten har vært lavere enn naturlig dødelighet og den har avtatt de seinere år til godt under langtidsgjennomsnittet. Tilstanden i bestanden er hovedsakelig bestemt av naturlige prosesser og rekruttering.

Forvaltningsråd

For å sikre en gytebestand over MSY B-escapement 1. januar 2013, anbefales 0 fangster i 2012.
Kommentar fra Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
MSY Bescapement = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Føre-var fiskedødelighet = ikke definert

Fiskedødelighet i 2011: F (1-2 år) = 0,034
Gytebestand i 2011 = 374 134 tonn