Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen


Sei som svømmer

Anbefalt kvote 2012: mindre enn 87 544 t landinger
Anbefalt kvote 2011: 103 000 tonn landinger
Avtalt kvote 2011: 103 000 tonn landinger

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2011 for sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland:

Status

Bestanden har redusert reproduksjonsevne og det er risiko for at beskatningen ikke er bærekraftig. Gytebestanden er mer enn halvert siden 2008.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel ble vedtatt av EU og Norge høsten 2008. Denne er vurdert av ICES til å oppfylle føre-var-kriteriene på kort sikt.

Forvaltningsråd

En omlegging mot maksimering av langtidsutbytte tilsier en fangst på 75 000 t i 2012. Beregnete landinger i henhold til forvaltningsplanen er 87 544 tonn i 2012. Disse landingene svarer til den maksimale reduksjon (15%) som planen tillater fra 2011 til 2012. Denne kvotereduksjonen er for liten til å holde fiskedødelighet nede på det nivået som er målet i forvaltningsplanen. Rene føre-var-betraktninger tilsier null fangst. ICES anbefaler derfor bruk av unntaksparagrafen i forvaltningsplanen og at fangstene reduseres til mindre enn 87 544 tonn.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 106 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,6
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,4
Mål for fiskedødelighet i høstingsregelen: F = 0,3
Ventet fiskedødelighet i 2011: F = 0,61
Ventet gytebestand i 2012: 106 000 tonn

Landinger og dødelighet

Gytebiomasse

Rekruttering

Figurene viser landinger, dødelighet, gytebestand og rekruttering for sei i Nordsjøen.