Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snabeluer


snabeluer
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Anbefalte reguleringer 2011: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier
Anbefalte reguleringer 2012: Det samme som for 2011
Avtalt kvote 2011 for direkte fiske i internasjonalt farvann: 7 900 tonn

Et nytt år med data for denne bestanden forandrer ikke ICES sin bestandsvurdering. Bestanden har hatt sviktende rekruttering fra 1991 til 2006, og ICES vurderer det nødvendig å beskytte gytebestanden siden svært få nye kjønnsmodne individ vil rekruttere til bestanden de neste 12-15 år.

I oppvekstområdene i Barentshavet observeres det imidlertid tegn på bedre rekruttering etter 2006 bortsett fra en svak 2008 årsklasse.

Det har utviklet seg et direkte fiskeri med flytetrål utenfor de økonomiske sonene i Norskehavet siden 2004. Dette fiskeriet forvaltes av den Nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC), og for 2011 ble man enige om en kvote på dette fisket på 7 900 tonn.  Andre fangster av snabeluer tas som bifangst i bunntrålfisket etter torsk, hyse og blåkveite, som yngel i rekefisket, og av og til i de pelagiske kolmule og sildefiskeriene i Norskehavet.

Bestanden av snabeluer har en vid utbredelse i Barentshavet og Norskehavet, og for å kunne beregne hele bestanden er det viktig at hele utbredelsesområdet, både ved bunn og pelagisk, blir dekket med koordinerte tokter. En pålitelig beregning av bestanden er helt avhengig av at alle som fisker på denne ressursen rapporterer komplett og detaljert fangstinformasjon. Et kombinert trål- og akustikk tokt i Norskehavet i 2008 og 2009 viser konsistente resultat og kan vurderes benyttet som en biomasseindeks dersom det etableres en tidsserie.

Forvaltningsråd

ICES gjentar sitt råd fra i fjor og tilrår forbud mot direkte trålfiske etter snabeluer i ICES områdene I og II. Stenging av områder må opprettholdes, og tillatte bifangstgrenser bør settes så lave som mulig inntil en klar økning i gytebestand og yngelforekomster kan bekreftes.
Anbefalte reguleringer i 2011: Vern av yngel, ikke direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.
Anbefalte reguleringer i 2012: Det samme som for 2011.

 

Landinger snabeluer

Snabeluer, Sebastes mentella, i Barentshavet og Norskehavet. Totale internasjonale landinger (i tonn) innenfor (inkludert Svalbard) og utenfor de økonomiske sonene.