Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis


tobis stikker hodet opp av sanden

undefined

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet anbefaler en foreløpig kvote tobis i NØS på 40 000 tonn i 2012, med åpning av områdene 1b, 2b og 3b. For å innhente utvidet biologisk prøvetaking, anbefales et kontrollert fiskeri av maksimum 2 000 tonn i område 5. Basert på akustisk tokt i april-mai 2012 vil et oppdatert råd foreligge senest 15. mai 2012.

15. mai 2012: Det er fastsatt en foreløpig kvote i NØS på 40 000 tonn tobis i 2012, med åpning av underområdene 1b, 2b, 3b, og et prøvefiske på 2 000 tonn i underområdet 5a 

Havforskningsinstituttet har i perioden 23. april - 13. mai kartlagt tobisforekomstene på alle viktige felt i NØS. Basert på utvikling i bestanden de senere år og resultatene fra toktet tilrår ikke Havforskningsinstituttet å øke kvoten. I henhold til målsetningen i forvaltningsplanen for tobis om å bygge opp bærekraftige gytebestander på historiske viktige felt anbefaler Havforskningsinstituttet at områdene 4, 5 og 6 forblir stengt i 2012.

Havforskningsinstituttet gir råd om hvilke områder som kan åpnes for fiske, og har utarbeidet et forslag til forløpig kvote av tobis i NØS i 2012. Instituttet understreker at både beregningen av produksjonen i tobisbestanden og stående biomasse har tildels høy usikkerhet. Likevel, de siste års forskning på mengdemålsmetodikk av tobis har løftet det vitenskaplige grunnlaget for rådgivningen betydelig og for første gang presenteres beregninger av biomasse og aldersstruktur fordelt per områder.

I henhold til målsetningen i den norske eksperimentelle forvaltningsmodellen av tobis tilrår vi at underområdene 1b, 2b og 3b åpnes for tobisfiskeri i perioden 23. april – 23. juni. I disse tre underområdene bør det ikke fiskes mer enn totalt 40 000 tonn. Havforskningsinstituttet åpner også for et kontrollert fiskeri av maksimum 2 000 tonn i område 5 under vilkårene gitt under. Forvaltningsområdene 4 og 6 bør forbli stengt grunnet liten biomasse av tobis.

• Område 1: SSB (1. jan 2012) > 10 000 tonn. Geografisk spredt gytebiomasse.1b åpnes

• Område 2: SSB (1. jan 2012) > 30 000 tonn. Geografisk spredt gytebiomasse. 2b åpnes

• Område 3: SSB (1. jan 2012) > 25 000 tonn. Geografisk spredt gytebiomasse.3b åpnes

• Område 4: SSB (1. jan 2012) < 2 000 tonn. Stengt

• Område 5: SSB (1. jan 2012) > 10 000 tonn. Geografisk konsentrert gytebiomasse. Åpnes for et begrenset fiskeri i underområde 5a for å innhente utvidet biologisk prøvetakingsdata fra området. Ønskelig at kommersielle fartøy gjennomfører akustisk dekninger designet av Havforskningsinstituttet. Maks 2000 tonn

• Område 6: SSB (1. jan 2012)  < 2 000 tonn. Stengt


Gytebestanden 1. januar 2013 vil være sterkt redusert i forhold til gytebestanden 1. januar 2012 grunnet den dårlige rekrutteringen av 2010-årsklassen. Den svake 2010-årsklassen er problematisk, men gytebestandsstørrelsen de to siste vinterne har likevel vært relativt stor. Positivt er det også at gytebiomassen har vært mer geografisk spredt enn f.eks. i 2009. Toktundersøkelsene på utvalgte viktige fiskefelt sent under 2011-toktet viste relative høye tettheter med 2 år og eldre tobis i områdene 2 og 3. Derfor kan det virke som at SSB-estimatene gitt over for disse to områdene er et underestimat.

For område 4 og 6 er det ikke grunnlag for et fiskeri grunnet små mengder av tobis. I område 5 (ved fiskefeltene Albjørn og Kadaveret) er det to år på rad målt tildels betydelige mengder av 2009-årsklassen innenfor et lite geografisk område. Den årsklassen har med stor sannsynlighet gytt i vinter. På dette grunnlag vil det være forsvarlig med et begrenset uttak i dette forvaltningsområdet, men det understrekes at den geografiske utbredelsen av tobis i område 5 er liten. For at gytebestanden i område 5 ikke skal kunne nedfiskes råder vi til at det legges inn en begrensing på uttak i dette området. En biologisk prøvetaking fra det kommersielle fiskeriet i område 5 er meget viktig, og det bør derfor samles inn en fryseprøve på 100  tobisindivider fra hvert hal i område 5 ved et eventuelt begrenset fiske.

Oppsummering

De akustiske undersøkelsene viser ent økt utbredelse av gytebestanden i NØS fra 2009 til 2010 og 2011, men den svake 2010-årsklassen medførte at totalbestandens biomasse og utbredelse er redusert i forhold til 2010. Fordi forvaltningsmodellen sikrer at store områder og underområder ikke vil kunne bli fisket, og bestanden er relativt godt spredt tilrår Havforskningsinstituttet en åpning av underområdene 1b, 2b, 3b i 2012. Den estimerte mengden av tobis tilsier at det innenfor de åpne underområdene bør være grunnlag for å fiske opptil 40 000 tonn tobis.

 

Oppdeling i sju bestandskomponenter

Tobis i Nordsjøen, Shetland, Skagerrak og Kattegat
Kunnskap om forskjeller i vekst, modning og larvedrift gav grunnlaget for at tobis i Nordsjøen, Shetland, Skagerrak og Kattegat ble delt inn 7 separate bestander fra 2011 (Se kart). Status for bestandene i ICES områdene 1, 2, 3 og 4 er beskrevet nedenfor. For områdene 5,6 og 7 er bestandssituasjonen ukjent pga. lite data. I område 5 og 7 var det ikke fanget tobis i 2011, og i område 6 ble det kun landet 0,27 tonn. ICES anbefaler ingen økning i fangstene i disse tre områdene i 2012.

For norsk økonomisk sone har Norge iverksatt en eksperimentell områdebasert forvaltning som Havforskningsinstituttet har gitt råd i henhold til (se lenker t.h.).
    

Tobis

ICES' inndeling av tobis i 7 bestandskomponenter (svart) og områdeinndelingen i norsk sone (i rødt).

 


Forvaltningsplaner i område 1 og 2
ICES mener at en forvaltningsplan er påkrevd ettersom ingen forvaltningsmålsetninger for tobisbestanden i område 1 og 2 foreligger. En MSY-basert forvaltning for en kortlevet art som tobis tilsier at gytebiomassen må holdes over et forsvarlig nivå etter avsluttet fiske (MSY B-escapement). I prinsippet innebærer dette ingen øvre grense på fiskedødeligheten, men ved å vurdere den historiske utviklingen av tobisbestanden anbefales det at fiskedødligheten aldri overstiger 0,6 og 0,4 i henholdsvis område 1 og område 2.

Status i område 1 (Doggerbankområdet)
ICES forventer at bestanden vil ha full reproduksjonskapasitet ved inngangen til 2012 grunnet den meget sterke rekruttering i 2009. Fiskedødeligheten avtok i 2005 fra et høyt nivå og har siden fluktuert uten noen trend. Rekrutteringen var meget lav i både 2010 og 2011, og totalrekrutteringen de siste to årene er den laveste kombinerte rekrutteringen for to påfølgende år i hele tidsserien.

Forvaltningsråd i område 1
ICES anbefaler med utgangspunkt i MSY-tilnærmingen at fangstene i 2012 ikke skal overstige 23 000 tonn. Dette vil sikre at gytebiomassen i 2013 ikke faller under MSY B-escapement. Rådet kan bli endret dersom data fra et overvåkningsfiske i 2012 blir tilgjengelig.   

Nøkkeltall område 1
Kritisk gytebestand (Blim) = 160 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = MSY B-escapement = 215 000 tonn
Fiskedødelighet (Fmsy, Flim, Fpa): ikke definert
Fiskedødelighet i 2011: 0,45.
Forventet gytebestand i 2012: 268 000 tonn

 

 

 

Tobis

Landinger, rekruttering, fiskedødelighet og gytebestand i område 1.

 


Status i område 2 (Sørøstre del av Nordsjøen)
Grunnet den lave fiskedødeligheten i perioden 2007-2010 og den sterke 2009 årsklassen var gytebiomassen i 2011 beregnet til å være omtrent det dobbelte av føre-var biomassen. For 2012 vil gytebiomassen falle til under føre-var grensen.

Forvaltningsråd i område 2
ICES anbefaler med utgangspunkt i MSY-tilnærmingen at et fiskeri i 2012 kun bør tillates dersom data fra et overvåkningsfiske i 2012 blir tilgjengelig og at analysene av disse dataene indikerer at bestanden kan bli oppbygd til over føre-var biomasse innen 2013. Fangstene i et slikt overvåkningsfiske bør ikke overstige 5000 t.

Nøkkeltall i område 2
Kritisk gytebestand (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = MSY B-escapement = 100 000 tonn
Fiskedødelighet (Fmsy, Flim, Fpa): ikke definert
Fiskedødelighet i 2011: 0,19
Forventet gytebestand i 2012: 87 000 tonn

 

 

 

 

Tobis

Landinger, rekruttering, fiskedødelighet og gytebestand i område 2.


 
Status i område 3 (Sentrale østre del av Nordsjøen)
Siden 2005 har fiskedødligheten variert mellom år men under langtidsgjennomsnittet. Gytebestanden har økt fra et rekordlavt nivå i 2004 da den var på halvparten av kritisk gytebestand til like over føre-var-grensa i 2010. Etter dette har gytebiomassen sunket, og i 2012 var den under kritisk nivå. Rekrutteringen i 2010 og 2011 var historisk dårlig, og summen av antall rekrutter i disse to årene er under en fjerdedel den laveste rekrutteringen målt i to andre påfølgende år i tidsserien.

Forvaltningsråd i område 3
ICES anbefaler med utgangspunkt i MSY-tilnærmingen at et fiskeri i 2012 kun bør tillates dersom data fra et overvåkningsfiske i 2012 blir tilgjengelig og at analysene av disse dataene indikerer at bestanden kan bli oppbygd til føre-var biomasse innen 2013. Fangstene i et slikt overvåkningsfiske bør ikke overstige 5000 t.

Nøkkeltall i område 3
Kritisk gytebestand (Blim) = 100 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = MSY B-escapement = 195 000 tonn
Fiskedødelighet (Fmsy, Flim, Fpa): ikke definert
Fiskedødelighet i 2011: 0,38
Forventet gytebestand i 2012: 120 000 tonn

 

 

 

 

Tobis

Landinger, rekruttering, fiskedødelighet og gytebestand i område 3.

 


Status i område 4 (Sentrale vestlige del av Nordsjøen)
Skrapetoktdata indikerer at den veldig sterke 2009 årsklassen har blitt etterfulgt av dårlig rekruttering i både 2010 og 2011. Det lave fiskeinnsatsen i området tilsier at fiskedødeligheten har vært meget lav. Grunnet lite data er det ikke mulig å sette referansepunkter for dette området.

Forvaltningsråd område 4
ICES anbefaler med utgangspunkt i MSY-tilnærmingen at det kun tillates et overvåkningsfiske der fangstene ikke overstiger 5000 t.


Havforskningsinstituttets kommentarer
Havforskningsinstituttet støtter ICES sine råd, men det påpekes at for norsk økonomisk sone har Norge iverksatt en eksperimentell områdebasert forvaltning fra 2011. Hovedmålet med denne planen er å bygge opp bærekraftige gytebestander på alle historisk viktige tobisområder, der Havforskningsinstituttet har som oppgave å kartlegge utbredelse og mengde av tobis med årlige akustiske overvåkningstokt. Disse toktene viser en betydelig økt geografisk utbredelse av gytebestanden i norsk sone, og at gytebestanden de to siste årene har vært relativt stor.  Denne bestandsutviklingen, og den føre-var forsikringen som er innebygd i områdebegrensingene i den norske forvaltningsmodellen, gjør at Havforskningsinstituttet har anbefalt et fiskeri i underområdene 1b, 2b og 3b (se kart) på inntil 40 000 tonn. I tillegg har Havforskningsinstituttet anbefalt et begrenset prøvetakingsfiske i område 5a på inntil 2 000 tonn. Disse rådene skal oppdateres senest 15. mai 2012 etter at det akustiske toktet er gjennomført.