Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk i Nordsjøen


forfra a

Anbefalt kvote 2012: 31 800 tonn konsumlandinger
Anbefalt kvote 2011: 32 240 tonn konsumlandinger
Avtalt kvote 2011: 32 240 tonn konsumlandinger

Sammendrag av ICES’ anbefalinger juni 2011 for torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal:

Status

Bestanden har redusert reproduksjonsevne og det er risiko for at beskatningen ikke er bærekraftig. Gytebestanden har vokst siden 2006.

Høstingsregel

En omforent høstingsregel ble vedtatt av EU og Norge høsten 2008. Denne er vurdert av ICES til å oppfylle føre-var-kriteriene. Det er bedt om en ny evaluering innen september 2011.

Forvaltningsråd

En omlegging mot maksimering av langtidsutbytte tilsier en fangst på 42 000 tonn i 2012. Beregnete landinger i henhold til forvaltningsplanen er 31 800 tonn i 2012 og et utkast på om lag 8 000 tonn. I tillegg er det ventet at uspesifisert dødelighet vil utgjøre 11 100 tonn. Rene føre-var-betraktninger tilsier null fangst.
Estimert utkast av 2-4 år gammel fisk viser fortsatt nedgang, men utkast kan utgjøre en betydelig del av den uspesifiserte dødeligheten.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES’ anbefalinger.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,86
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,65
Mål for fiskedødelighet i høstingsregelen: F = 0,4
Ventet fiskedødelighet i 2011: F = 0,58
Ventet gytebestand i 2012: 66 900 tonn

Fangst

Fiskedødelighet

Gytebestand

Rekruttering

Figurane viser fangst, rekruttering, dødelighet og gytebestand for torsk i Nordsjøen.