Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vanlig uer


vanlig uer

Anbefalte reguleringer i 2012: Det samme som for 2011
Anbefalte reguleringer i 2011: Forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II
 

Nye og oppdaterte data for denne bestanden (fiskeri-, toktdata og matematiske bestandsberegninger) forandrer ikke ICES sin bestandsvurdering. Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden tidlig på 1990-tallet. Toktresultat og fangstrater fra trålfisket viser en klar reduksjon i forekomstene, og indikerer at bestanden nå er nær et historisk lavmål. Årsklassene har vært rekordlave det siste tiåret. Bestanden er derfor svært svak. Gitt den lave produksjonen til vanlig uer, ventes denne situasjonen å vedvare i mange år.

Forvaltningsråd

ICES gjentar sitt råd fra i fjor om forbud mot direkte fiske etter vanlig uer i ICES områdene I og II. Stenging av områder må opprettholdes, og tillatte bifangstgrenser bør settes så lave som mulig inntil en klar økning i gytebestand og yngelforekomster kan bekreftes.

Anbefalte reguleringer i 2012: Det samme som for 2011
Anbefalte reguleringer i 2011: Forbud mot direkte fiske og så lav bifangst som mulig

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådet fra ICES. Under instituttets kysttokt fra Varanger til Møre om høsten de siste par årene har man registrert noen tette konsentrasjoner av vanlig uer. Dette har ikke vært nyrekruttering, men størrelser som lenge har vært i bestanden. Slike enkeltstående flekker med tette konsentrasjoner kan lett føre til overestimering og større usikkerhet i beregningene. Dette har ICES tatt hensyn til i sine beregninger og råd. Den kjønnsmodne bestanden av vanlig uer blir ved hjelp av fangst- og toktdata beregnet til vel 30 000 tonn.