Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig taggmakrell


bilder 021

Sammendrag av ICES' anbefalinger, september 2011:

Anbefalt kvote 2012 (maksimalt langtidsutbytte): < 211 000 tonn
Anbefalt kvote 2011(maksimalt langtidsutbytte): 229 000 tonn
Anbefalt kvote 2011 (forvaltningsregel): 181 000 tonn
Avtalt kvote 2011: Ingen internasjonal avtale.

Status

Kritisk- og føre-var gytebestandsnivå er ikke definert for denne bestanden. Fiskedødeligheten har holdt seg lav siden 2000, men har øket noe de siste årene og tilsvarer nå en fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY=0,13). 2001-årsklassen er sterk, og har gitt gytebiomassen et løft de siste årene, men det er imidlertid ingen tegn på sterk rekruttering etter 2001-årsklassen.

I 2010 var fangsten 204 000 tonn som er det høyeste nivået siden 1999. Norge tok om lag 12 000 tonn vestlig taggmakrell i 2010 mot 59 700 tonn året før. Det er forventet en totalfangst på 183 000 tonn i 2011.

Forvaltningsråd

Det er laget en forvaltningsplan for vestlig taggmakrell som ICES har evaluert til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Denne forvaltningsplanen er imidlertid ikke internasjonalt akseptert siden det ikke eksisterer en internasjonal kvoteavtale for vestlig taggmakrell. Forvaltningsplanen for vestlig taggmakrell vil bli evaluert innen 2014. Det er tre bestander av taggmakrell, vestlig-, sørlig – og nordsjøkomponent.

I 2011 fastsatte EU en egen kvote i et område, som for første gang, er nesten identisk med utbredelsesområdet for vestlig taggmakrell. Det norske fisket foregår vanligvis i perioden oktober-november og beskatter vestlig taggmakrell i nordøstlige delen av Nordsjøen.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert.
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,13.
Ventet gytebestand i 2011 = 1,8 millioner tonn


Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter ICES sin anbefaling om en fangst i 2012 på inntil 211 000 tonn.
 

 

TaggC1.jpg

TaggC2.jpg

TaggB3.jpg
 

Taggb4.jpg

 

Figurene viser utviklingen av fiskedødelighet (fishing mortality, F), rekruttering (0-gruppe), landinger og gytebestand (spawning stock biomass, SSB) for vestlig taggmakrell.