Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Endelig råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2013


nerbilde 3ar gammel havsil

Havforskningsinstituttet har i perioden 25. april - 13. mai 2013 gjennomført et akustisk tobistokt i den norske delen av Nordsjøen. Toktet gir oppdatert kunnskap om bestandsstørrelse, aldersfordeling og geografisk utbredelse av tobisbestanden. Spesielt viktig er det å få et godt mål på rekrutteringen (ett-åringene) for å kunne beregne den total bestandsstørrelse. Resultatene fra årets tokt sammenlignes med tilsvarende målinger i perioden 2007-2012, og danner grunnlaget for et endelig tobisråd for 2013 i norsk sone.

Den foreløpige tobiskvoten for 2013 i norsk sone var satt til 20 000 tonn, der underområdene 2a og 3a er åpne for fiske (se kart nederst). I tillegg var underområde 4a åpnet for et begrenset undersøkelsesfiske for fem fiskefartøy utvalgt gjennom loddtrekning.

En sterk 2009-årsklasse var sterkt medvirkende til at tobisbestanden viste en betydelig økning i mengde og utbredelse fra 2009 til 2010, men den svake rekrutteringen av 2010- og 2011-årsklassene medførte en bratt tilbakegang i både utbredelse og bestandsstørrelse. Årets tokt tyder på at rekrutteringen av 2012-årsklassen er noe bedre, men likevel svak sammenlignet med 2009-årsklassen som fremdeles er den årsklassen med høyest biomasse i norsk sone. I henhold til forvaltningsmålsetningen om å bygge opp gytebiomassen av tobis bør derfor den gjenværende bestanden ikke reduseres ytterligere.

Råd:

Med dette som utgangspunkt finner ikke Havforskningsinstituttet det tilrådelig å åpne for nye områder utover 2a og 3a (og et begrenset fiskeri i 4a) for tobisfisket i 2013. Bestandsstørrelsen er betydelig redusert fra i fjor, og det er derfor ikke tilstrekkelig mengde tobis på de to åpne underområdene for å tilrå en økning i kvoten. Havforskningsinstituttet anbefaler derfor ingen økning av kvoten utover allerede tildelte 20 000 tonn.

Forvaltningsområder tobis