Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i norsk økonomisk sone


tobis stikker hodet opp av sanden

undefined

Fotograf: Havforskningsinstituttet

I henhold til målsetningen i den norske eksperimentelle forvaltningsmodellen av tobis tilrår instituttet en foreløpig kvote på inntil 20 000 tonn, og at underområdene 2a og 3a åpnes for tobisfiske i perioden 23. april–23. juni.

Havforskningsinstituttet mener også at underområde 4a kan bli åpnet, men da med ytterligere begrensinger. En måte dette kan skje på er ved å begrense adgangen og la kun inntil fem fartøyer får tilgang til å ta fartøykvoten i område 4a. Instituttet ønsker da at disse fartøyene leverer fryseprøver av tobis fra alle hal i 4a området.

Bestanden av tobis har blitt sterkt redusert de to siste årene grunnet svak rekruttering av både 2010- og 2011-årsklassene. Styrken på 2012-årsklassen er foreløpig ukjent, men gytebestanden 1. januar 2014 vil være liten selv uten et fiskeri i 2013. Den lave totale biomassen påvirker også den geografiske fordelingen av bestanden, og den økte geografiske fordelingen som ble observert i etterkant av den gode rekrutteringen av 2009-årsklassen er på sterk retur. Det er likevel positivt at gytebestanden er fordelt utover Outer Shoal og Engelsk Klondyke. 

Resultatene fra prøvefisket i område 5 og toktundersøkelsene i 2012 tilsier at det ikke er grunnlag for et fiskeri i område 5 og 6 grunnet små mengder av tobis. Fangstdataene og toktene indikerer at bestanden i område 1 har blitt kraftig  redusert fra 2009 og 2010, og Havforskningsinstituttet foreslår at område 1 derfor stenges i sin helhet i 2012. Bestanden i område 2 og 3 har også sunket, men her synes bestanden å være til dels godt spredt og består av eldre individer som har gytt i både 2012 og 2013. Derfor anbefales det at disse områdene kan åpnes for et fiskeri 2013. Toktresultatene fra 2012 tilsier at det er en del tobis på Engelsk Klondyke, men mengdemålene er usikre. Havforskningsinsituttet foreslår derfor at maks 5 båter får tilgang til å fiske i område 4 under forutsetningen at fangstene inkluderes i totalkvoten, og at disse båtene tar fryseprøver fra fangsten fra alle hal i område 4.
Basert på akustisk tokt i april-mai 2013 vil et oppdatert råd foreligge 15. mai 2013.