Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kvoteråd for nordaustarktisk torsk


torsk

Anbefalt kvote 2013: 940 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 751 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 751 000 tonn
 

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, og beskatningen er bærekraftig. Gytebestandens størrelse er den høyeste observerte i perioden fra 1946 til i dag. Den er således godt over føre-var-nivået, noe den har vært siden 2002. Totalbestanden er på samme nivå som i perioden 1946–1955. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig fra godt over kritisk nivå (Flim) i 1999 til under føre-var-nivået i 2007, og er nå nær den laveste verdien som er observert siden 1946. Toktene indikerer at årsklassene 2009–2011 er noe over gjennomsnittet.

Basert på en rapport fra den felles norsk-russiske analysegruppen som beregner totalfangsten av torsk, ble IUU (Illegal, Urapportert og Uregulert)-fangstene satt til null for 2011.

Høstingsregel

Den vedtatte høstingsregelen gir en kvote i 2013 på 940 000 tonn, som er bestemt av klausulen i høstingsregelen om at fiskedødeligheten ikke skal være under 0,30. Alle beregninger forutsetter at all fangst avregnes mot totalfangsten. En fangst på 940 000 tonn vil være den høyeste siden 1974.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler å følge høstingsregelen. I reguleringen av fiskeriet på denne bestanden må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og vanlig uer.

Kommentarer fra Havforskingsinstituttet

Sammenliknet med bestandsvurderingen for ett år siden er bestanden i 2011 betydelig oppjustert; endringene er i overkant av 40 % både for totalbestand og gytebestand. Fiskedødeligheten i 2010 er redusert tilsvarende. En viktig årsak til denne oppjusteringen er at de sterke årsklassene 2004-2005 ble ufullstendig dekket av vintertoktet i ung alder, men at de har kommet sterkere inn i toktet ved økende alder.

Grunnet tekniske problemer med det norske forskningsfartøyet ble vintertoktet i 2012 avkortet og den geografiske dekningen i russisk sone var ufullstendig. I beregningene er det justert for dette basert på utbredelsen i tilsvarende tokt i perioden 2008-2011, men denne ufullstendige dekningen øker usikkerheten.

De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av både norske og russiske fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 460 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Antatt fiskedødelighet i 2012: 0,26. Denne er satt lik fiskedødeligheten i 2011.
Ventet gytebestand i 2013: 2 225 000 tonn.

Fiskedødelighet
Bestandsutvikling torsk

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet, gytebiomasse og totalbiomasse for nordøstarktisk torsk.