Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk hyse


hyse

undefined

Anbefalt kvote 2013: 238 000 tonn
Anbefalt kvote 2012: 318 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 318 000 tonn

ICES klassifiserer hysebestanden til å ha god reproduksjonsevne og bærekraftig beskatning. Størrelsen på gytebestanden har vært over føre-var grensen siden 1990.  Fiskedødeligheten ble redusert fra et nivå over det kritiske i 1988 til under føre-var-nivået i 1989, og har siden ligget i underkant av føre-var-nivået. Årsklassene 2004–2006 er vurdert som meget sterke. Toktene viser at årsklassene 2007, 2008 og 2010 er under langtidsgjennomsnittet, mens 2009 og 2011 er litt over gjennomsnittet.

Høstingsregel

Høstningsregelen, vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon i 2007, er av ICES vurdert å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen. ICES revurderte de biologiske referansepunktene i 2011 og den modifiserte høstingsregelen er vurdert til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen og MSY rammeverket.

Forvaltningsråd

Den vedtatte høstingsregelen tilsier en totalfangst (TAC) i 2013 på 238 000 tonn. Dette er bestemt av kravet om maksimalt 25 % kvoteendring fra ett år til neste, så lenge gytebestanden er over føre-var-nivå.
En kilde til usikkerhet i beregningene av bestanden er usikkerheten i landingene. Det er beregnet urapporterte landinger for årene 2002-2008 som varierer mellom 6 000 tonn og 40 000 tonn. Dette problemet synes å ha minket de siste årene og er vurdert som ubetydelig for 2009 - 2011. Det foreligger ikke noen estimater av utkast som man vet kan være et problem.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter rådgivningen fra ICES, men vil understreke at beregningene er usikre. Det er ingen tvil om at den nåværende bestanden er på et historisk høyt nivå, men det nøyaktige nivået er usikkert pga tidligere IUU fiske, mangelfull prøvetaking og potensielle problemer med utkast.

De siste årene har det vært redusert biologisk prøvetaking av både norske og russiske fangster, noe som øker usikkerheten i beregningene.

Grunnet tekniske problemer med det norske forskningsfartøyet ble vintertoktet i 2012 avkortet og den geografiske dekningen i russisk sone var ufullstendig. I beregningene er det justert for dette basert på utbredelsen i tilsvarende tokt i perioden 2008–2011, men denne ufullstendige dekningen øker usikkerheten.

Totalbestanden hadde en topp i 2010 og gytebestanden hadde en topp i 2011. Årets bestandsberegninger indikerer at bestanden vil synke til et mer ”normalt” nivå i kommende år siden rekrutterende årsklasser er på et mye lavere nivå enn årsklassene 2004–2006. Det må derfor forventes kutt i kvotene for 2014 og kommende år.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,77
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,47
Høstingsregel-fiskedødelighet (Fmp) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2012: F = 0,39
Ventet gytebestand i 2013: 311 000 tonn