Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


makrell reketokt2010 foto opaulsen 75

Sammendrag av ICES’ anbefalinger, september 2012:

Anbefalt kvote 2013 (Forvaltningsplan): 497 000 – 542 000 tonn
Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 586 000 - 639 000 tonn
Avtalt kvote 2012: Ingen internasjonal avtale (sum av nasjonale kvoter: 939 000 tonn)

Status

ICES har vurdert makrellbestanden og mener det er risiko for at den blir beskattet på en ikke-bærekraftig måte. Gytebestandsnivået i 2012 er over føre-var-nivået (Bpa) og bestanden er dermed klassifisert til å ha full reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten i 2011 var 0,31 og langt over grenseverdien Fpa= 0,23. Dette innebærer økt risiko for at beskatningen ikke er bærekraftig. Det foreligger ikke en internasjonal kyststatsavtale for verken 2012 eller 2013. ICES har estimert en total fangst inkludert utkast på 939 000 tonn for 2012.

Høstingsregel

Kyststatene Norge, EU og Færøyene ble i 2008 enige om en høstingsregel der kvoten skal tilsvare en fiskedødelighet mellom 0,20 og 0,22 når gytebestanden er over 2,2 millioner tonn. Hvis bestanden er mindre skal en lavere fiskedødelighet legges til grunn. ICES har vurdert denne planen som forenlig med prinsippene for føre-var-forvaltning.

Forvaltningsråd

Gytebestanden er estimert til å være om lag 2,7 millioner tonn i 2012. Dette representerer en nedgang fra 2.9 millioner tonn i 2011, i følge ICES sin mengdeberegning av gytebestanden. Årsklassene 2005 og 2006 er de største i hele tidsserien tett fulgt av 2002-årsklassen som er den tredje største som er målt. 2007 og 2008  årsklassene er også over gjennomsnittet. Det er foreløpig utilstrekkelig informasjon for å bekrefte størrelsene på 2009-2011 årsklassene, men disse årsklassene var representert med omlag 20 % i fangstene under det internasjonale økosystemtoktet i Norskehavet og tilstøtende havområder i juli-august 2012. Gyteområdet og spesielt beiteområdene for makrell har ekspandert i de senere år og var rekordstore sommeren 2012. Derfor foregår det kommersielle fisket nå også i områder som tidligere ikke ble fisket, spesielt gjelder dette islandske farvann, men også i Grønlandsk farvann både i 2011 og spesielt i 2012.

Fangstene i 2012 ventes å bli rundt 939 000 tonn som tilsvarer en fiskedødelighet på F=0.36. I henhold til forvaltningsplanen på makrell (F mellom 0,20 og 0,22) kan totalfangsten i 2012 ligge mellom 586 000- 639 000 tonn. Ved uttak innenfor disse grensene ventes gytebestanden å holde seg stabil på omlag 2.7 millioner tonn i 2013 og om lag 2.5 millioner tonn i 2014.

Ellers gjentar ICES anbefalingene fra tidligere år om at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. Nordøstatlantisk makrell består av tre gytekomponenter: Nordsjø-, vestlig- og sørlig makrell. Nordsjøkomponenten er fortsatt på et lavt nivå. For å beskytte den særskilt, råder ICES til:

• å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året

• å stenge nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar – 31. juli

• at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet anbefaler å følge forvaltningsplanen (F=0.20-0.22), som tilsvarer en fangst på 497 000-542 000 tonn for 2013. Beregningsmodellen som brukes på makrell gir svært usikre bestandsanslag og undervurderer sannsynligvis størrelsen på bestanden. Både på grunn av det store overfisket de siste årene og at bestandsstørrelsen sist ble estimert fra eggtokt helt tilbake i 2010, blir beregningen av gytebestanden spesielt usikker for 2012. Eggtoktene hvert tredje år er den eneste fiskeriuavhengige dataserien som foreløpig brukes i bestandsberegningene for makrell i ICES. I tillegg er det gjennomført internasjonale økosystemtokt i Norskehavet i juli-august over flere år, inkludert betydelig innsats i 2012. Havforskningsinstituttet arbeider for å få mengdemåling av makrell basert på standardisert pelagisk tråling fra disse toktene inn i beregningsmodellen som en ny fiskeriuavhengig dataserie. I tillegg arbeider instituttet med en ny lovende merke-gjenfangst metode på makrell til fremtidig bruk for mengdemåling, vandringsstudier og estimering av naturlig dødelighet i makrellbestanden.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,67 millioner tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,3 millioner tonn
Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger) = 2,2 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,42
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,23
Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,22
Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,20 - 0,22
Ventet fiskedødelighet i 2012: F = 0,36
Ventet gytebestand i 2012: 2,7 millioner tonn