Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk blåkveite


105381

Anbefalt fangst 2013: under 15 000 tonn
Anbefalt fangst 2012: under 15 000 tonn
Avtalt kvote 2012: 18 000 tonn

Status for blåkveitebestanden vurderes ikke i henhold til referansepunkter, og det finnes ikke informasjon om fangstrate for bestanden. Trenden i estimert totalbiomasse har vært moderat positiv siden fangstene ble redusert i 1992. Økning i gytebiomasse av hunner er ikke markert.

Landingene i 2011 (16 474 tonn) overskred avtalt kvote med 10 prosent.

Forvaltningsråd

Det er tegn som tyder på at gjenoppbyningsstrategien de siste to årtier har forbedret tilstanden til bestanden, og forholdene må legges til rette for å opprettholde denne positive trenden. ICES anbefaler fangster under 15 000 tonn, i henhold til føre-var tilnærming. Dette er nært gjennomsnitts fangstmengde for de siste årene.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Norske fiskeriuavhengige data (tokt) viser en moderat positiv bestandsutvikling de siste 10-15 årene, men bestandsvurderingen basert på bestandsmodeller er midlertidig forlatt på grunn av alderslesingsproblematikken. Det er nå gjort betydelige fremskritt og nye alderslesningsmetoder kan tas i bruk, men tidsserier må reetableres før resultatene kan inngå direkte i forvaltningen. Det Internasjonale Havforskningsrådet (ICES) planlegger eget arbeidsmøte (Benchmark) for blåkveite i Nord-Atlanteren i 2013. Det kreves nå innsats for revidering og oppgradering av bestandsvurdering basert på bestandsmodeller i tiden mot dette møtet.

Fangst blåkveite