Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordøstarktisk sei


sei hele

Anbefalt kvote 2013 (neste år): 164 000 tonn
Anbefalt kvote 2012 (inneværende år): 164 000 tonn
Avtalt kvote 2012 (inneværende år): 164 000 tonn
 

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er under føre-var-nivå, og gytebestanden er over føre-var-grensen.

Høstingsregel

En høstingsregel for nordøstarktisk sei ble evaluert og vedtatt i 2007.

Forvaltningsråd

I henhold til høstingsregelen må fangstene i 2013 ikke overstige 164 000 tonn. Bifangst av kysttorsk og vanlig uer bør holdes så lav som mulig.

Havforskningsinstituttets kommentar

Simuleringer med alternative beskatningsnivå har vist at den høyeste avkastningen blir oppnådd med en fiskedødlighet litt lavere enn den vedtatte høstingsregelen med en målfiskedødelighet på føre-var-nivå. ICES har tidligere anbefalt å bruke en lavere verdi i regelen. Havforskningsinstituttet opprettholder denne anbefalingen. Årsklassene etter 2002 er på middels nivå eller svake, og bestandsberegningene viser en relativt bratt nedgang i totalbestanden siden 2007. En beskatning på føre-var-nivå vil redusere gytebestanden ytterligere ned mot føre-var-grensen de nærmeste årene.

ICES sin bestandsvurdering for sei er basert på ett sett med inngangsdata som er benyttet på samme måte over flere år. Informasjonen som benyttes er fangst per enhet innsats for trål og en akustisk indeks fra forskningstokt. I år har det blitt svært tydelig at disse to ikke lenger viser de samme trendene. Fangst per enhet innsats i trål ser ut til å holde seg noenlunde stabilt, mens forskningstoktet viser en ikke ubetydelig nedgang de siste årene. Det finnes en lang rekke eksempler på hvordan fangst per enhet innsats ikke viser den sanne bestandsutviklingen. En bestandsberegning som ikke inkluderer fangst per enhet innsats ville i henhold til fangstregelen gi en totalkvote for sei i 2013 på 130 tusen tonn. Dette er en reduksjon på mer enn 15 % fordi beregningene antyder en gytebestand i 2013 under føre-var-nivå for bestanden.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 136 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 220 000 tonn
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,58
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,35
Ventet fiskedødelighet i 2012: F = 0,31
Ventet gytebestand i 2013: 302 000 tonn

Gytebestand sei

Fiskedødelighet sei

Figurene viser utviklingen i gytebiomasse og fiskedødelighet for nordøstarktisk sei.