Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Nordsjøsild


sild tett på

Anbefalt kvote 2013: 465 750 tonn i direktefisket (forvaltningsplan)
Anbefalt kvote 2012: mai 2011: 230 000 tonn i direktefisket, interim advice (november 2011): 230 000 (forvaltningsplan) til 478 400 tonn(forvaltningsplan uten 15% begrensning) i direktefisket
Avtalt kvote 2012: 405 000 tonn i direktefisket
 

Dette er sammendrag av ICES sine anbefalinger mai 2012 for nordsjøsild.

Status

Rekrutteringen til nordsjøsildbestanden har vært dårlig i årene etter den gode 2000-årsklassen, men bestanden er klassifisert til å ha full reproduksjonsevne. Bestanden fiskes bærekraftig, med en høstingsgrad som er lavere enn forvaltningsplanen og FMSY-målet. Årsklassene fra 2002 til 2007 er beregnet å være blant de svakeste siden slutten av 1970-årene. Selv om årsklassene 2008 og 2009 er beregnet til å være over langtidsgjennomsnittet, anser ICES at bestanden fremdeles er i en fase med lav produktivitet.

Høstingsregel

I november 2008 vedtok EU-Norge en justert forvaltningsplan som tar hensyn til de siste års dårlige rekruttering. I 2012 ble bestandsvurderingen av nordsjøsild kritisk gjennomgått (benchmark assessment) og en ny beregningsmodell tatt i bruk. Dette har ført til at ICES sin oppfatning av bestanden er endret. Nivået på gytebestanden er oppjustert som et resultat av endringer i estimert seleksjon i fisket og naturlig dødelighet. Disse endringene krever en full revisjon av den eksisterende forvaltningsplanen. ICES har imidlertid vurdert bruk av den eksisterende forvaltningsplanen til å være føre-var, og rådet for 2013 er derfor basert på denne.

Forvaltningsråd

ICES sitt råd for 2013 er gitt på bakgrunn av den avtalte forvaltningsplan (EU-Norge) som gir 15 % økning fra 2012. Det tilsier en totalfangst inntil 480 200 tonn, hvorav 465 750 tonn kan tas i det direkte fisket (A-flåten). Dette tilsvarer en fiskedødelighet på F(0-1 år) = 0,05 og F(2-6 år) = 0,22 per år.

Kommentarer

Den realiserte høstingsgraden var lenge høyere enn anbefalt, men de siste årene har fiskedødeligheten blitt betydelig redusert og gytebestanden er nå godt over føre-var nivået på 1,3 millioner tonn.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 1 300 000 tonn
Tiltaksgrense i gjeldende forvaltningsregel (Btrigger) = 1 500 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Målverdi for fiskedødelighet i gjeldende forvaltningsplan: F(2-6 år) = 0,25 og F(0-1 år) = 0,05 per år
Ventet fiskedødelighet i 2012: F(2-6 år) = 0,18 og F(0-1 år) = 0,03 per år
Ventet gytebestand i 2012 = 2 271 000 tonn
Totalkvote i Nordsjøen 2012 = 405 000 tonn i det direkte fisket (inkl 17 900 tonn som kvotetak for bifangst i EU-flåten)
Norsk kvote i 2012 = 117 450 tonn