Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Norsk kysttorsk nord for 62° N


kysttorsk

Anbefalt regulering 2013: Følg gjenoppbyggingsplanen
Anbefalt regulering 2012: Følg gjenoppbyggingsplanen
Avtalt kvote 2012 : 21 000 tonn
 

Toktresultater tyder på at gytebestanden nær sitt laveste. Rekrutteringen har holdt seg lav siden 2002. Fiskedødeligheten ser ut til å variere noe, uten en klar trend.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler på bakgrunn av gjenoppbyggingsplanen at dersom gytebestands-indeksen i høsttoktet i 2012 (resultater tilgjengelig tidlig i desember) er lavere enn indeksen i 2011, skal fiskerireguleringene sikte mot en reduksjon av fiskedødelighet i 2013 på minst 30 % relativt til fiskedødeligheten i 2009. Hvis toktindeksen er høyere enn i 2011, skal tiltakene i 2012 videreføres i 2013.

Havforskningsinstituttets kommentar

Kysttorsk nord for 62-graden er et kompleks av flere lokale og regionale komponenter/bestander. Det er en stor utfordring å identifisere og beskytte de komponenter som er i dårligst forfatning.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Avtalt fiskedødelighetsnivå: trinnvis reduksjon inntil gjenoppbyggingsmålet er nådd

 

Figurer kysttorsk

Øverst t.v: Beregnete fangster (tonn) av norsk kysttorsk nord for 62° N. Åpne søyler er kommersiell fangst, skravert del av søylene er anslag for fritids- og turistfisket. Øverst t.h: rekrutteringsindeks for 2-åringer. Nederst t.v: Fiskedødelighet beregnet med ulike metoder. Nederst t.h: Relative mål for gytebiomasse beregnet med ulike metoder.