Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål


110120

 

Anbefalt kvote for 2013 (råd presentert i juni 2013): Maksimum 457 000 tonn.
Anbefalt kvote for 2013 (foreløpig råd presentert i oktober 2012): Maksimum 393 000 tonn hvis landingene i 2012 var 101 000 tonn).

Status

Bestanden har full reproduksjonsevne. Rekrutteringen var lav i 2010 og 2012, men veldig høy i 2012. Med et uttak på 457 000 tonn er det beregnet at gytebiomassen er over MSY Bescapment, dvs. 150 000 tonn etter avsluttet fiske i 2013. Øyepål er en kortlevet art med svært variabel rekruttering, der fiskedødeligheten er lavere enn naturlig dødelighet. Fiskedødelighet har avtatt de senere årene til betydelig under langtidsgjennomsnittet, og med den nåværende fiskedødelighet påvirkes bestanden mest av naturlige prosesser og mindre av fiskeriet.

Forvaltningsråd

Ettersom øyepål er en kortlevet art fastsettes en foreløpig kvote i oktober og dette rådet blir oppdatert i juni der ny informasjon blir inkludert. Det finnes ingen forvaltningsavtale mellom Norge og EU på øyepål, men rådene settes i forhold til en strategi der gjenværende gytebiomasse skal være 150 000 tonn 1. januar året etter avsluttet fiskeriår.

Forvaltningsplaner

ICES har svart på forespørseler fra EU og Norge i 2007, 2012 og 2013 når det gjelder mulige langtids forvaltningsplaner, men det foreligger ingen avtalt plan.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet støtter ICES sine anbefalinger for 2013.
Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Maximum Sustainable Yield Bescapement = Føre-var-gytebestand = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = ikke definert
Føre-var fiskedødelighet = ikke definert

Fiskedødelighet i 2012: F = 0.314
Gytebestand i 2013 = 192 000 tonn