Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snabeluer (Sebastes mentella) ICES-område I og II


snabeluer

undefined

Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Anbefalt TAC 2013: ikke over 47 000 tonn
Anbefalt TAC 2012: null  direkte trålfiske, lavest mulig bi-fangst
NEAFC TAC 2012: 7 500 tonn

Basert på en nyutviklet analytisk bestandsberegningsmodell klassifiserer ICES bestanden til å være stabil og med god reproduksjonsevne. Gytebestanden har øket jevnt siden 1992 og totalbestanden har variert rundt 1 million tonn siden 2001. Nåværende fiskedødelighet er lav. Ingen estimater for IUU-fiske (Illegal, Unreported and Unregulated) er tilgjengelig. På grunn av rekrutteringssvikt i årene 1996–2003 er det predikert at gytebestanden vil minke litt de nærmeste årene, for deretter å komme tilbake til dagens nivå. Dette forløpet vil avhenge av fiskedødeligheten i denne perioden.

Dette nye rådet avviker betydelig fra de råd som har vært gitt i foregående år. Hovedårsaken er at rådet nå er basert på en analytisk bestandsberegningsmodell.

Forvaltningsråd

ICES tilrår på grunnlag av MSY-tilnærmingen at et kommersielt fiske på snabeluer kan utøves i ICES-område I and II, gitt at totalfangst, inkludert bifangst og utkast ikke overstiger  47 000 tonn. Gjeldende tiltak for å beskytte ungfisk har vist positive effekter og bør videreføres.

Nøkkeltall

Føre-var fiskedødelighet (F0.1~Fmsy) = 0.065
Ventet fiskedødelighet i 2012: 0.016. Denne er lik fiskedødeligheten i 2011.
Ventet gytebestand 2013: 795 000 tonn
Anbfalt TAC 2013: ikke over 47 000 tonn
Anbefalt TAC 2012: no directed trawl fishery and lowest possible by-catches
NEAFC TAC 2012: 7 500 tonn
Ventet totalfangst 2012: 12500 tonn (som i 2011)

 

Biomasse snabeluer

 

 

Landinger snabeluer

Snabeluer i ICES-område I og II. Øverst: Beregnet rekruttering (gule søyler), gytebiomasse (mørk blå) og totalbestand (lys blå) for perioden 1992-2011.Nederst: Årlige landnger i perioden 1952-2011. Rød del av søylene viser fangster tatt I det internasjonale pelagiske fisket I Norskehavet.