Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vanlig uer (Sebastes marinus) i ICES-område I og II


vanlig uer

Anbefalt TAC 2013: null fangst
Anbefalt TAC 2012: null direkte fiske og lavest mulig bifangst
Landinger i 2011: 5 800 tonn

En analyttisk bestandsberegningsmodell er nå tatt i bruk. Basert på denne klassifiserer ICES bestanden som lav og minkende. Gytebestanden har avtatt siden midt på 1990-tallet og er nå på det laveste i tidsserien.  Fiskedødeligheten har økt siden 2005 og er nå på det høyeste i tidsserien. Rekrutteringen er svært lav. Hvis dagens fangstnivå opprettholdes, vil bestanden kollapse før 2020.

Forvaltningsråd

Basert på føre-var-tilnærmingen anbefaler ICES null fiske

Nøkkeltall

Føre-var fiskedødelighet (F0.1): 0.08
Fiskedødelighet i 2011: 0,35.
Ventet gytebestand i 2013: <20 000 tonn
Anbefalt TAC 2013: null
Anbefalt TAC 2012: null direkte fiske og lavest mulig bifangst
Landinger i 2012: 5 800 tonn

Landingar vanlig uer

Vanlig uer i ICES-områdene I og II. Historiske landinger 1908–2011.

Vanlig uer

Vanlig uer i ICES områdene I og II. Modellert historikk (1990–2011) og framskrivinger (2012–2032) fra Gadget-modellen. I framskrivingene er det antatt konstant rekruttering, lik gjennomsnittet for årene 2001–2011 og konstant fangst, lik 2011-fangsten (5,8 tusen tonn). Antall (millioner) og biomasse (i tusen tonn) for totalbestand (3+) (øverst). Moden og fiskbar bestand (i midten), og umoden bestand (nederst).