Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Vestlig taggmakrell


bilder 021

Sammendrag av ICES' anbefalinger, september 2012:

Anbefalt kvote 2013 (maksimalt langtidsutbytte): < 126 000 tonn
Kvote 2012 (maksimalt langtidsutbytte): <211 000 tonn
Avtalt kvote 2012: Som vanlig ingen internasjonal avtale

Status

Kritisk- og føre-var gytebestandsnivå er ikke definert for denne bestanden. Fiskedødeligheten har holdt seg lav siden 2000, men har øket de siste årene og tilsvarer nå en fiskedødelighet på 0,17 som ligger over maksimalt langtidsutbytte (FMSY=0,13). 2001-årsklassen er sterk, og gav gytebiomassen et løft fram til 2009. Siden da har gytebestanden gått ned.  Det er ingen tegn på sterk rekruttering etter 2001-årsklassen.

I 2011 var fangsten 199 600 tonn som er 18 000 tonn mindre enn i 2010. Norge tok om lag 21 000 tonn vestlig taggmakrell i 2011 mot 12 000 tonn og 59 700 tonn henholdsvis i 2010 og 2009. Det er forventet en totalfangst på 183 000 tonn i 2012.


Forvaltningsråd

Det er laget en forvaltningsplan for vestlig taggmakrell som ICES har evaluert til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Denne forvaltningsplanen er imidlertid ikke internasjonalt akseptert siden det ikke eksisterer en internasjonal kvoteavtale for vestlig taggmakrell. Det er tre bestander/komponenter av taggmakrell, vestlig-,  sørlig – og nordsjøkomponent.
I 2011 fastsatte EU en egen kvote i et område, som for første gang, er nesten identisk med utbredelsesområdet for vestlig taggmakrell. Det norske fisket er ikke kvotebelagt og foregår vanligvis i perioden oktober-november og beskatter vestlig taggmakrell i nordøstlige delen av Nordsjøen.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = Ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = Ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim) = Ikke definert.
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = Ikke definert
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,13.
Ventet gytebestand i 2012 = 1,7 millioner tonn


Havforskningsinstituttets kommentar

Bestandsberegningene for vestlig taggmakrell er usikker siden de eneste fiskeriuavhengige data er eggtoktene som gjennomføres hvert tredje år, sist i 2010. Dessuten er det uklart hvor godt den målte eggproduksjonen gjenspeiler gytebiomassen. Havforskningsinstituttet støtter ICES sin anbefaling om en fangst i 2012 på inntil 126 000 tonn.