Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Reke i Norskerenna og Skagerrak


reketokt2010 Foto ØPaulsen 99
Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2019
6 163
tonn
Anbefalt kvote 2020
6 329
tonn
Avtalt kvote 2019
-
tonn
Neste kvoteråd
: Midlertidig kvote første halvdel av 2020 (landinger): ikke fastsatt

Råd fra november 2018: Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2019 (fangster): 4 608 tonn

Avtalt midlertidig kvote første halvdel av 2019 (landinger): 4 608 tonn (basert på rådet fra november 2018)
Avtalt endelig kvote 2018 (landinger): 8 900 tonn (basert på rådet fra mars 2018)
Avtalt midlertidig kvote 2018 (landinger): 10 475 tonn (basert på rådet fra oktober 2017)

ICES sitt råd (råd gitt i mars 2019): ICES anbefaler i tråd med den langsiktige forvaltningsplanen at fangstene i 2019 ikke bør overstige 6 163 tonn og at fangstene for første halvdel av 2020 ikke bør overstige 6 329.

Bestandsutvikling

Gytebestanden (hoer) minket etter 2010 og har siden fluktuert rundt et lavere nivå. Gytebiomassen i begynnelsen av 2019 ligger under MSY Btrigger og under BMGT (fra forvaltningsplanen) og like over Blim. Fiskedødeligheten har økt siden slutten av 2000-tallet og lå i 2018 over Fmsy og FMGT (fra forvaltningsplanen). Rekrutteringen har ligget under langtidsgjennomsnittet siden 2008, med unntak av 2013- og 2018-årsklassene.

Bestandens tilstand

Bestanden er i 2019 under MSY Btrigger.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Dette assessmentet er konsistent i estimeringen av SSB og F. For de fleste av de siste årene viser imidlertid det inneværende årets assessment en lavere rekruttering enn tidligere beregnet.

Siden 2017 har norsk utkast blitt estimert ved hjelp av data fra Kystreferanseflåten. Før 2017 ble norsk utkast i Skagerrak regnet ut basert på danske utkastrater.

Momenter som er relevant for rådet

Nye årsklasser av reke går inn i fiskeriet når de er ca. 1 år gamle og begynner å reprodusere som hunner når de er 1-2 år gamle. Med SSB menes reproduserende hunner. Dette betyr at både fangstalternativene og SSB i fremskrivningen av bestanden er veldig avhengig av rekrutteringsestimatet i det siste året av bestandsvurderingen.

For å lage et kvoteråd for 2020 ble et ekstra assessment (bestandsvurdering) gjennomført der man antok at fangstene i 2019 vil være lik rådet for 2019 (6 163 tonn). Rådet for 2020 avhenger derfor av denne antagelsen.

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 9900 tonn
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 6300 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,60 (oppdatert i forbindelse med evaluering av ny forvaltningsregel)
Kritisk fiskedødelighet (Flim): 1,00
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0,68

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte i forvaltningsplanen (BMGT): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte i forvaltningsplanen (FMGT): 0,59

Anbefalt kvote 2019 (fangster): 6 163 tonn
Anbefalt midlertidig kvote første halvdel av 2020 (fangster): 6 329 tonn
Avtalt endelig kvote 2019 (landinger) og midlertidig kvote første halvdel av 2020 (landinger): ikke fastsatt

Foreløpig råd (publisert november 2018) 

Råd fra mars 2018: Anbefalt endelig kvote 2018 (fangster): 8 571 tonn
Avtalt endelig kvote 2018 (landinger): 8 900 tonn (basert på rådet fra mars 2018)
Avtalt midlertidig kvote 2018 (landinger): 10 475 tonn (basert på rådet fra oktober 2017)

ICES sitt råd (råd gitt i oktober 2018): ICES anbefaler at fangstene i første halvdel av 2019 ikke bør overstige 4 608 tonn.

Bestandsutvikling

Gytebestanden (hoer) minket etter 2010 og har siden fluktuert rundt et lavere nivå. Gytebiomassen i begynnelsen av 2018 ligger under MSY Btrigger. Fiskedødeligheten har økt siden slutten av 2000-tallet og lå i 2017 over Fmsy. Rekrutteringen har ligget under langtidsgjennomsnittet siden 2008, med unntak av 2013-årsklassen.

Bestandens tilstand

Bestanden er i 2018 under MSY Btrigger.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Utkastpraksisen i det norske rekefisket har inntil nylig vært ukjent, og det norske utkastet i Skagerrak ble til og med 2016 estimert ved å bruke den danske utkastraten på de norske landingene. I 2017 ble imidlertid det norske utkastet estimert ved å sammenligne rekeprøver fra hhv usorterte fangster og landinger. Den norske utkastraten i 2017 (19 %) var betraktelig høyere enn tidligere antatt (2-7 % i 2015-2016).

Momenter som er relevant for rådet

I april 2018 ble Norge og EU enige om en langsiktig forvaltningsplan for denne rekebestanden med en Ftarget på 0.59 og en Btrigger på 9900 tonn. Når forvaltningsplanen er implementert i 2019, vil den basere seg på et årlig råd fra ICES gitt i mars. I overgangsfasen har klientene spurt ICES om et råd (i oktober 2018) for de to første kvartalene av 2019, basert på forvaltningsplanen.

Dette rådet er basert på et assessment som inkluderer resultatene fra det norske reketoktet i det inneværende år (2018) og fiskeridata fra hele 2017, i tillegg til fiskeridata fra de to første kvartalene av 2018. Den totale antatte fangsten for 2018 er satt til 9 512 tonn (TAC i 2018 på 8 900 tonn pluss 612 tonn overført fra 2017 til 2018 av Norge).

ICES gir råd på total fangst da Norge har et utkastforbud og EU har innført et landingspåbud fra og med 2016 for denne bestanden. En gjennomsnittlig utkastrate på 2,2 % ble observert i det første året av EU landingspåbud (2016). Den estimerte utkastraten i 2017 var 14,9 % (hovedsakelig på grunn av det nye estimerte norske utkastet).

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): 9900 tonn

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 6300 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,60 (oppdatert i forbindelse med evaluering av ny forvaltningsregel)
Kritisk fiskedødelighet (Flim): 1,00
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): 0,68

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte i forvaltningsplanen (BMGT): 9900 tonn
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte i forvaltningsplanen (FMGT): 0,59

Anbefalt kvote første halvdel av 2019 (fangster): 4 608 tonn
Avtalt midlertidig kvote 2019 (landinger): ikke fastsatt