Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sjøkreps i Norskerenna


HI 013735
Anbefalt kvote 2019/2020
397
tonn
Anbefalt kvote 2017/2018
1000/800
tonn
Avtalt kvote 2017/2018
496
tonn

Anbefalt kvote 2019 og 2020 (fangster): 397 tonn
Avtalt kvote 2017 og 2018 (landinger): hhv. 1000 og 800 tonn til EU (ingen norske kvoter)
Råd fra mai 2016: Anbefalt kvote 2017 og 2018 (fangster): 496 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når føre-var prinsippet følges, så bør fangstene i 2019 og 2020 ikke overstige 397 tonn. Hvis bestanden ikke kommer inn under det norske utkastforbudet i 2019 og 2020 og utkastraten ikke forandres fra gjennomsnittet i perioden 2014–2016, så tilsvarer dette landinger på ikke mer enn 389 tonn.

Bestandsutvikling

Bestandsstatus er ukjent. Fangstene har minket siden 2006. Utkastet har vært lavt de siste fire årene.

Bestandens tilstand

ICES kan ikke vurdere bestandens tilstand relativt til MSY og føre-var referansepunkter da slike referansepunkter ikke er definert.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Rådet er basert på en utregning av potensielle fangstalternativer og høstingsrater, gitt det estimerte arealet av krepsehabitat i Norskerenna og antatte bestandstettheter. Arealet av krepsehabitat er basert på utbredelsen av det nåværende danske trålfisket; dette estimatet inkluderer ikke krepsehabitat langs norskekysten hvor man har et økende teinefiske. På grunn av svært få fangstprøver i 2017 ble disse dataene ikke brukt i utregningen av utkastrate og gjennomsnittsvekt i fangstene.

Saker relevant for rådet

Det totale arealet av krepsehabitat (utbredelsesområde) i Norskerenna ble tidligere estimert basert på informasjon om fordelingen av det norske og danske sjøkrepsfisket med trål, samt utbredelsen av passende bunnsubstrat (55 500 km2). Siden fisket har minket i utbredelse og nå er lokalisert i den sørligste delen av området, ble de danske loggbøkene analysert på nytt i 2016-benchmarken (revisjon av bestandsvurderingsmetoden) for å komme frem til et nytt estimat for arealet basert på den nåværende utbredelsen av det danske trålfisket (3613 km2). Utbredelsen av de norske trål- og teineområdene ble ikke inkludert i det nye estimatet, og det nye utbredelsesområdet for bestanden er derfor sannsynligvis et minimumsestimat.

I motsetning til de andre sjøkrepsbestandene i Nordsjøen, gjennomføres forvaltningen av Norskerennabestanden på bestandsnivå.

Sjøkreps i Norskerenna omfattes ikke av det norske utkastforbudet.

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): ikke definert
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): ikke definert
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): ikke definert
Kritisk fiskedødelighet (Flim): ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): ikke definert

Anbefalt kvote 2017 og 2018 (fangster): 496 tonn
Avtalt kvote 2017 og 2018 (landinger): hhv. 1000 og 800 tonn
Anbefalt kvote 2019 og 2020 (fangster): 397 tonn