Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sjøkreps i Skagerrak og Kattegat


HI 038972
Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2019
15 339-21 639
tonn
Anbefalt kvote 2018
11 738
tonn
Avtalt kvote 2018
12 431
tonn

Anbefalt kvote 2019 (fangster): mellom 15 339 og 21 639 tonn
Avtalt kvote 2018 (landinger): 11 738 tonn
Råd fra mai 2017: Anbefalt kvote 2018 (fangster): 12 431 tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når EUs foreslåtte flerårige plan (MAP) benyttes, så bør fangstene i 2019 ligge mellom 15 339 og 21 639 tonn, dette tilsvarer F-rangen i MAP’en. Hele F-rangen er vurdert som bærekraftig.

Bestandsutvikling

Bestanden er vurdert til å være stabil. Den estimerte høstingsraten for bestanden er på det nåværende tidspunkt lavere enn FMSY.

Bestandens tilstand

ICES vurderer at fisketrykket på bestanden er lavere enn FMSY; det finnes ingen referansepunkt for bestandsstørrelse for denne bestanden.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Undervannsvideoundersøkelser har vært gjennomført siden 2011 i alle fiskeområdene i Skagerrak og Kattegat. Dekningsgraden til toktet har økt med årene. Siden 2014 har toktområdet blitt utvidet til å dekke også det vestlige Skagerrak. I 2017 ble sjøkrepsfeltene i Skagerrak og Kattegat definert på nytt etter et benchmark-møte (revisjon av bestandsvurderingsmetoden) i 2016. Arealet var derfor 27 % større i 2017 sammenlignet med tidligere års bestandsvurdering. Mengden kreps per år i figuren fra undervannsvideoundersøkelsene har ikke blitt justert for å ta høyde for den økte toktdekningsgraden, og mengden kreps før 2017 er derfor underestimert. Tettheten av sjøkreps økte med 38 % fra 2016 til 2017. Den estimerte tettheten er sannsynligvis beheftet med mindre feil enn den estimerte totalmengden, som man vet er feil på grunn av det økte dekningsområdet til toktet. Det trengs mer arbeid for å oppdatere metoden for å estimere MSY-referansepunkt for denne bestanden. Inntil dette arbeidet er utført (et arbeidsmøte er planlagt i 2019), vil man fortsette å bruke de eksisterende metodene.

Momenter som er relevant for rådet

EU holder på å gjøre ferdig en flerårig plan (MAP) for Nordsjøen, og ICES ble spurt om å basere rådet for 2019 på den foreslåtte MAP’en.

I Skagerrak og Kattegat har det vært et misforhold mellom minstemålet og maskevidden i trålfisket etter sjøkreps. Fra og med 1. januar 2016 har minstemålet blitt satt ned fra 40 til 32 mm ryggskjoldlengde for EU-landene som fisker i dette området. Dette har redusert andelen av fangsten som blir kastet ut igjen. Et utkastforbud som ble innført i den norske sonen i Skagerrak 1. januar 2015, beholdt minstemålet på 40 mm ryggskjoldlengde.

Svenske eksperimenter på overlevelse av utkast indikerer at for denne bestanden er overlevelsen av trålfanget kreps på rundt 50 %. EU-kommisjonen har derfor gitt dispensasjon fra landingspåbudet. ICES fortsetter imidlertid å bruke en overlevelsesrate på 25 % fordi den nye overlevelsesraten ikke har blitt evaluert av ICES. Effekten på fangstscenariene av en lavere overlevelse (25 %) er imidlertid forventet å være relativt liten på grunn av det lave utkastet.

De to områdene Skagerrak og Kattegat er vurdert til å utgjøre én bestand.

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): ikke definert
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): ikke definert
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 7,9 % (høstingsrate)
Kritisk fiskedødelighet (Flim): ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): ikke definert

Forvaltningsplan (MAP) FMSY: 7,9 % (høstingsrate)
Forvaltningsplan (MAP) range FMSY minste: 5,6 - 7,9 % (høstingsrate)
Forvaltningsplan (MAP) range FMSY største: 7,9 - 7,9 % (høstingsrate)

Anbefalt kvote 2018 (fangster): 12 431 tonn
Avtalt kvote 2018 (landinger): 11 738 tonn
Anbefalt kvote 2019 (fangster): mellom 15 339 og 21 639 tonn