Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sjøkreps i Skagerrak og Kattegat


sjøkreps
Anbefalt kvote 2020
14 109-19 904
tonn
Anbefalt kvote 2019
13 733
tonn
Avtalt kvote 2019
15 339-21 639
tonn

Råd fra mai 2018: Anbefalt kvote 2019 (fangster): mellom 15 339 og 21 639 tonn

Bestandsutvikling

Bestanden er vurdert til å være stabil. Den estimerte høstingsraten for bestanden er på det nåværende tidspunkt lavere enn FMSY.

Bestandens tilstand

ICES vurderer at fisketrykket på bestanden er lavere enn FMSY; det finnes ingen referansepunkt for bestandsstørrelse for denne bestanden.

Kvaliteten på bestandsvurderingene

Undervannsvideoundersøkelser har vært gjennomført siden 2011 i alle seks fiskeområder i Skagerrak og Kattegat. Dekningsgraden til toktet har økt med årene. I 2014 ble toktområdet utvidet til å dekke også det vestlige Skagerrak. I 2017 ble sjøkrepsfeltene i Skagerrak og Kattegat definert på nytt etter et benchmark-møte (revisjon av bestandsvurderingsmetoden) i 2016. Arealet var derfor 27 % større i 2017- og 2018-assessmentet sammenlignet med tidligere års bestandsvurdering. Mengden kreps per år i figuren fra undervannsvideoundersøkelsene har ikke blitt justert for å ta høyde for den økte toktdekningsgraden, og mengden kreps før 2017 er derfor underestimert. Tettheten av sjøkreps økte med 38 % fra 2016 til 2017. Den estimerte tettheten er sannsynligvis beheftet med mindre feil enn den estimerte totalmengden, som man vet er feil på grunn av det økte dekningsområdet til toktet. Det trengs mer arbeid for å oppdatere metoden for å estimere MSY-referansepunkt for denne bestanden. Inntil dette arbeidet er utført, vil man fortsette å bruke de eksisterende metodene.

Momenter som er relevant for rådet

ICES ble spurt om å basere rådet for 2020 på EU sin flerårige plan (MAP).

Fra og med 1. januar 2016 har minstemålet blitt satt ned fra 40 til 32 mm ryggskjoldlengde for EU-landene som fisker i dette området. Dette har redusert andelen av fangsten som blir kastet ut igjen. Et utkastforbud som ble innført i den norske sonen i Skagerrak 1. januar 2015, beholdt minstemålet på 40 mm ryggskjoldlengde.

Svenske eksperimenter på overlevelse av utkast indikerer at for denne bestanden er overlevelsen av trålfanget kreps på rundt 50 %. EU-kommisjonen har derfor gitt dispensasjon fra landingspåbudet. ICES fortsetter imidlertid å bruke en overlevelsesrate på 25 % fordi den nye overlevelsesraten ikke har blitt evaluert av ICES.

De to områdene Skagerrak og Kattegat er vurdert til å utgjøre én bestand.

Nøkkeltall

Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger): ikke definert
Kritisk gytebestandsnivå (Blim): ikke definert
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): ikke definert
Fiskedødelighet for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): høstingsrate 7,9 % (proxy)
Kritisk fiskedødelighet (Flim): ikke definert
Føre-var-fiskedødelighet (Fpa): ikke definert

Forvaltningsplan (MAP) FMSY: høstingsrate 7,9 %
Forvaltningsplan (MAP) range FMSY minste: høstingsrate 5,6 - 7,9 %
Forvaltningsplan (MAP) range FMSY største: høstingsrate 7,9 - 7,9 %