Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal


Hvitting HI 007335

Hvitting er en god matfisk.

Fotograf: Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2021
26 304
tonn
Anbefalt kvote 2020
22 082
tonn
Avtalt kvote 2020
28 021
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, ut fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2021 ikke overstiger 26 304 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) har variert rundt MSY Btrigger siden 1989 og er like over dette nivået i 2020. Fiskedødeligheten har variert i området mellom Fpa og Fmsy siden 2003. Har avtatt fra begynnelsen av 2000-tallet, men har i hele perioden vært over MSY. Rekrutteringen (R) har variert uten noen klar trend.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være høyere enn FMSY, men under Fpa og Flim i 2019. Gytebestanden i 2020 vurderes til å være over MSY Btrigger.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2021 (tonn)

Grunnlag

F(2-6) i 2021

SSB i 2022 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% endring i råd***

MSY-tilnærmingen

26 304

F=FMSY

0,172

185 094

+3

-6

+19

* SSB i 2021 sammenlignet med SSB i 2020
** Fangst i 2021 sammenlignet med TAC i 2020 for ICES område 4 og 7d.
*** Fangst i 2021 sammenlignet med råd for 2020

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Det er usikkerhet knyttet til bestandsidentiteten av hvitting i Nordsjøen og omkringliggende områder.
Årets bestandsvurdering er konsistent med fjorårets vurdering.

Saker relevant for rådet

Hvitting er konsentrert i vestlige del av Nordsjøen og fangstrater fra enkelte lokale flåter representerer ikke trenden i totalbestanden. 
Landingspåbudet i EU gjelder fra 2018 alt hvittingfiske unntatt bunntrålfiske i ICES område 4c (den delen av Nordsjøen som ligger nærmest den engelske kanal). Utkast i 2020 beregnes til 35% av konsumfisket. 

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 119 970 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 166 708 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 166 708 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,46
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,33
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,172
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2020: 0,194
Ventet gytebestand i 2021: 180 147 tonn

Standardplott